Liturgické texty na 1.5.2019

Dělník sv. Josef

PRVNÍ ČTENÍ Gn 1, 26 - 2, 3
Naplňte zemi a podmaňte si ji!

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
    Bůh řekl: "Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší po-doby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptac-tvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi."
    Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: "Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptac-tvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po ze-mi."
    A připojil: "Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plo-dí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostli-ny."
    A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle - bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro - den šestý.
    Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oži-vuje. Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které udělal, a pře-stal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal. Bůh po-žehnal sedmému dni a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal.

2


Žl 90 (89), 2. 3 - 4. 12 - 13. 14 + 16 Odp.: 17c
Odp.: Pane, dej zdar práci našich rukou!nebo: Aleluja.

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Odp.
Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!" Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul, jako noční hlídka.
Odp.
Nauč náš počítat naše dny,ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.

EVANGELIUM Mt 13, 54 - 58
Copak to není syn tesařův?

Slova svatého evangelia podle Matouše.     Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže lidé byli celí užaslí a ptali se:
    "Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Co-pak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?" A pohoršovali se nad ním.
    Ale Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině." A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"