Liturgické texty na 14.9.2022

Svátek Povýšení svatého kříže

PRVNÍ ČTENÍ Nm 21,4b–9
Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane na živu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
    Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“
    Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid.
    Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal naživu.

2


Žl 78(77),1–2.34–35.36–37.38 Odp.: srv. 7c
Odp.: Nezapomínejte na Boží skutky!

Slyš, můj lide, mé naučení, nastav uši slovům mých úst! Otevřu k průpovědi svá ústa, vyložím tajemné události z pradávných dob.
Odp.
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a sháněli se po, Bohu. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.
Odp.
Lísali se k němu ústy, ale svým jazykem mu lhali, neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné a nebyli věrni jeho smlouvě.
Odp.
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, často potlačoval svůj hněv a nedal zcela vzplát své nevoli.
Odp.
DRUHÉ ČTENÍ Flp 2,6–11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
    Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
EVANGELIUM Jan 3,13–17
Syn člověka musí být vyvýšen.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi:
    „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
    Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"