Liturgické texty na 30.11.2022

Svátek sv. Ondřeje

PRVNÍ ČTENÍ Řím 10,9–18
Víra je z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
    Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: »Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.«
    Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť »každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen«.
    Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak (v něj) mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? jak (o něm) však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: »Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!«
    Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: »Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?« Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? – Ale ano! »Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.«

2


Žl 19(18),2–3.4–5 Odp.: Řím 10, 18b
Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den dni o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
Odp.EVANGELIUM Mt 4,18–22
Oni hned nechali sítě a následovali ho.

Slova svatého evangelia podle Matouše.    Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
    Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"