katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
9.12.2019Po kapkách...
Jsme schopni důvěřovat, že Ježíš stejně jako přišel do naší minulosti, zase přijde do našich soukromých dilemat a do našeho trpícího světa.
8.12.2019Biblické fotostřípky
   Zdvihnete, brány, své klenby,zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!


Zl 24,7
Více informací...
8.12.2019Radio Proglas
V týdnu od 9. prosince se na Proglasu můžete těšit například na pořad věnovaný Jaroslavu Seifertovi nebo Oktávu o Janu Dismasovi Zelenkovi.
Více informací...
8.12.2019Texty, články, promluvy
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu charitativní organizace Mary’s Meals
Více informací...
6.12.2019Po kapkách...
Ctnost naděje je trpělivou a důvěřující ochotou neuzavírat se, nedomáhat se konkrétních řešení, a přesto být spokojení, ba dokonce šťastní, protože naše uspokojení je na jiné úrovni a jeho zdroj není v nás.
5.12.2019Po kapkách...
Sentimentalita, definovaná, jako strojené emoce, může ve skutečnosti maskovat to, že se skutečnému vztahu vyhýbáme, a že jej právě sentimentalitou nahrazujeme. Jak to ostatně vidíme i v našich mezilidských vztazích.
4.12.2019Po kapkách...
Ježíš svou zvěst spojoval s tím, co nazýval příchodem Božího království, zatímco my se často spokojujeme s roztomilým příchodem děťátka, jež od nás žádá něco málo v tom smyslu, že se něčeho vzdáme, že vyjdeme někomu vstříc, že budeme pěstovat vzájemnost, nebo že budeme rozebírat vybrané pasáže z Bible či něco z aktuálního Ježíšova učení.
3.12.2019Po kapkách...
Potřeba žít zralé křesťanství na této zemi a účinně zvěstovat Ježíše je natolik naléhavá, že nesmíme dopustit, aby tento velký svátek, jímž Vánoce jsou, a příprava na něj v Adventu byly jakkoliv rozředěny.
2.12.2019Po kapkách...
Pokročme od sentimentálního prožívání Vánoc jako „čekání na Ježíška“ ke zralému a sociálnímu chápání poselství o vtělení Boha v Ježíši Kristu. Vtělení bylo zároveň i vykoupením, protože Ježíšovým narozením dal Bůh jednoznačně najevo, že je dobré být člověkem a že Bůh je na naší straně.
2.12.2019Radio Proglas
V týdnu od 2. prosince se na Proglasu naladíte například premiérové Čtení na pokračování nebo rorátní mše svaté.
Více informací...
1.12.2019Biblické fotostřípky
   Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha!

Iz 2,2
Více informací...
30.11.2019Po kapkách...
Když Ježíš popisuje svůj návrat ve slávě a moci, ihned dodává, že »napřed musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen« (Lk 17,25). To znamená, že také utrpení, kříž, každodenní životní kříž v práci, v rodině, každodenní - i nepatrný - kříž je součástí Božího království. Prosme tedy Pána, aby nám daroval milost opatrovat Boží království, které je v nás, modlitbou, adorací a službou lásky; potichu.
29.11.2019Po kapkách...
Boží království je pokorné, jako semínko. Je nepatrné, ale vzroste mocí Ducha svatého. Je na nás, abychom jej v sobě nechali růst, bez chlubení. Nechejme přijít Ducha svatého, aby nám proměnil duši a posunul dál v tichosti, pokoji, klidu, v blízkosti Bohu a druhým, v klanění se Bohu bez okázalosti.
28.11.2019Po kapkách...
Častokrát se slavení stává divadlem, například svatba, na níž lidé prezentují sami sebe, a místo aby přistupovali ke svátostem, přicházejí spíše dělat módní přehlídku, nechávají se vidět ze samolibosti, avšak Boží království je tiché, roste uvnitř. Roste působením Ducha svatého spolu s naší ochotou.
27.11.2019Po kapkách...
Přijdou dny... kdy vám budou říkat: "Hle, tady je!", "Hle, tam!". Neodcházejte a neběhejte za nimi«. „Boží království není divadlo. Divadlo bývá karikaturou Božího království.“
26.11.2019Po kapkách...
Mlčky, třeba v domě, kde na konci měsíce zbývá sotva euro, ale dále se modlí, pečují o děti i o prarodiče – tam je Boží království. Je vzdálené ruchu, nepřitahuje pozornost, podobně jako ji nepřitahuje semeno, které roste v zemi.
25.11.2019Po kapkách...
Boží království roste denně díky tomu, kdo jej dosvědčuje, aniž by vyvolával rozruch, modlí se a s vírou žije svoje závazky v rodině, v práci, ve svém prostředí.
25.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 25. listopadu se na Proglasu můžete těšit na nový seriál věnovaný biblické knize Ozeáš v rámci Dotýkání světla.
Více informací...
22.11.2019Po kapkách...
Rádi bychom své nápady uskutečnili, a to hned. Křesťané někdy můžou maskovat tyto špatné sklony zaujetím pro dobrou věc. Není nic hroznějšího, než tyranie pod rouškou náboženství.
21.11.2019Po kapkách...
Svobodu tolerujeme jen potud, pokud neobtěžuje naši autoritu, a jen tehdy, když ji můžeme kontrolovat.
20.11.2019Po kapkách...
Bojíme se nejmenší kritiky a dohledu. Jedině my máme pravdu (a často ve jménu Božím). Do všeho se pleteme, všechno děláme, všemu poroučíme, žárlivě si střežíme svou autoritu.
19.11.2019Po kapkách...
V našem nitru vládne malý tyran, který touží po moci a prestiži, která je s tím spojena. Chceme vládnout, být nadřízení, kontrolovat.
18.11.2019Biblické fotostřípky
   ...slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti...

Mal 3,19
Více informací...
18.11.2019Po kapkách...
Čím déle plyne čas, tím lépe vidím, jak je obtížné zastávat úlohu autority v komunitě. Velmi záhy člověka přepadne chuť poručníkovat kvůli úctě, kvůli prestiži nebo obdivu, kterým nás zahrnují, nebo kvůli tomu, že si chceme něco dokázat.
17.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 18. listopadu naladíte na Proglasu nový týdeník Na dřeň a premiérový vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století.
Více informací...
15.11.2019Po kapkách...
Opravdová svatost se neobejde bez pokory, bez sestoupení do hloubi naší chudoby. Jestliže nechceme sestoupit a přijmout ponížení společně s poníženým Kristem, Bůh se odvrátí, půjde kolem plotů hledat ubožáky a udělá z nich světce.
14.11.2019Po kapkách...
Bůh se narodil v chudobném chlévě a chce se s námi setkávat ve smetí a bídě naší ubohosti. „Kdo by zoufal,“říká svatý Ambrož, „jestliže hodný lotr doufá? Nikdo se nemůže domnívat, že byl z Božího milosrdenství vyloučen, byl-li jí tento zločinec přijat.“
13.11.2019Čtenářský deníček
Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Abychom mohli být plně a autenticky lidští, musíme být připraveni shodit ze sebe zbroj, kterou obvykle nosíme, abychom zabránili tomu, že nás někdo zraní. Musíme být připraveni přijmout bolest, jinak se nikdy nenaučíme doufat a milovat.
Více informací...
13.11.2019Po kapkách...
Láska Boží zaplavuje srdce hned, jak se v něm otevře nepatrná skulinka, kudy může proniknout Boží milost dovnitř. Mezi smetím našel Bůh ztracenou minci, na níž byla jeho vlastní podobizna.
12.11.2019Po kapkách...
Jestliže se lidé, zranění životem, slabí, alkoholici, narkomani a závislí všeho druhu, chudí, kteří přijali své utrpení a přesto stále bojují, otevřou milosrdenství, vstoupí stejně jako hodný lotr do Božího království před čistými, jež vkládají důvěru jen sami v sebe a spoléhají na své přirozené ctnosti. „A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."
11.11.2019Po kapkách...
Ve třetím tisíciletí je naléhavé, abychom otevřeli dveře svatosti chudým a zraněným, neboť podobenství o velké hostině je pro ně skutečnou nadějí. Všichni dokonalí a silní, kteří byli pozváni, odmítli přijít. A tak je služebníkům řečeno: „Jděte podél plotů a hledejte žebráky a všechny, které potkáte ve městě a na ulicích. Přiveďte je, aby se má hodovní síň naplnila. (srov. Lk 14,21-23) Svatost se musí nabízet podél plotů, protože Bůh přece chce naplnit svou hodovní síň chudými a nemocnými.
10.11.2019Biblické fotostřípky
   ...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Více informací...
10.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 11. listopadu Proglas nabídne speciální program k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a k výročí 17. listopadu 1989.
Více informací...
9.11.2019Pro zasmání
Je ráno po svatbě v Káni Galilejské. Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá.
Více informací...
8.11.2019Po kapkách...
Vnější projevy blízkosti nejsou vždy jejím nejlepším důkazem. Naši nejlepší přátelé jsou někdy od nás daleko, ale to jim nebrání v tom, aby nás měli hodně rádi. Otec nemusí být nutně u svých dětí nepřetržitě po celý jejich život, ale to neznamená, že se o ně méně stará-
7.11.2019Po kapkách...
Moderní doba v Božím mlčení ráda vidí snadný důkaz neexistence Boží: když existuje zlo a utrpení, není možné, aby existoval on. Bůh má svůj tajemný způsob, jak nám být v našich zkouškách nablízku. Láska svou podstatou znamená skok do neznáma.
6.11.2019Po kapkách...
Jestliže člověk ustrne v materialistických a racionalistických jistotách, vždycky sází na tuto hypotetickou opuštěnost Bohem.
5.11.2019Po kapkách...
Důležité je žádat po těchto lidech přátelsky a jemně, aby přijali tajemství Božího mlčení v aktu odevzdanosti a víry ve spásonosnou dimenzi utrpení.
4.11.2019Po kapkách...
Nalézt vhodná slova, abychom k lidem, kteří se vzdálili od Boha, promlouvali s úctou a užitkem, není snadné. Je třeba se vyzbrojit bratrským soucitem a moudrou metodou a dát se nést modlitbou, jež je dílem Ducha.
3.11.2019Po kapkách...
Potřeba žít zralé křesťanství na této zemi a účinně zvěstovat Ježíše je natolik naléhavá, že nesmíme dopustit, aby tento velký svátek, jímž Vánoce jsou, a příprava na něj v Adventu byly jakkoliv rozředěny.
3.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 4. listopadu se uskuteční první beseda z cyklu Bez obav? tentokrát zaměřeného na Neviditelné problémy matek samoživitelek. Dále se můžete těšit na rozbor knihy Pán prstenů ve vzdělávacím cyklu Spojeni slovem.
Více informací...
2.11.2019Biblické fotostřípky
   Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

Mt 25,37
Více informací...
1.11.2019Katolík
Začíná "dušičkový" týden - 1. – 8. listopadu
Více informací...
1.11.2019Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2019Po kapkách...
Pokora je jediný klíč k víře, s nímž duchovní život začíná, protože víra a pokora jsou neoddělitelné. V dokonalé pokoře mizí veškerá sobeckost a vaše duše už nežije pro sebe nebo v sobě pro Boha, ale je ztracena a ponořena do Boha a proměněna do Boha.
31.10.2019Po kapkách...
Ale člověk, který je opravdu pokorný, si nemůže zoufat, protože v pokorném člověku už není něco takového, jako sebelítost. Je téměř nemožné přecenit hodnotu pravé pokory a její sílu v duchovním životě. Pokora v sobě obsahuje odpověď na všechny velké problémy duševního života.
30.10.2019Po kapkách...
Zoufalství je poslední vývojový stupeň pýchy tak veliké a tak zaryté, že si raději volí absolutní neštěstí zatracení, než aby přijala štěstí z Božích rukou a tak uznala, že On je s námi a že my nejsme schopni sami naplnit svůj ideál.
29.10.2019Biblické fotostřípky
   Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, ...do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho....Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

Dt 8,7
Více informací...
29.10.2019Po kapkách...
V každém člověku se ukrývá nějaký kořen zoufalství, protože v každém člověku je pýcha, která bují a vyhání listy a páchnoucí květy sebelítosti, jakmile nám dojdou naše vlastní zdroje. Ale vzhledem k tomu, že naše vlastní zdroje nevyhnutelně dojdou, víceméně všichni podléháme sklíčenosti a zoufalství.
28.10.2019Po kapkách...
Zoufalství je nejvyšším vyvrcholením sebelásky. Člověk ho dosáhne, když úmyslně odmítne veškerou pomoc od kohokoliv jiného, aby si vychutnal prohnilý luxus toho, že ví, že je ztracen.
27.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 28. října naladíte na Proglasu například rozhovor s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem na téma 28. říjen. Vlastenectví pro 21. století nebo Knihovničku o novém titulu Ladislava Heryána.
Více informací...
25.10.2019Po kapkách...
Blahoslavení, kdo dokážou milovat svoji ubohost, protože je vynikající příležitostí k tomu, aby Bůh mohl projevit nekonečnost své lásky a milosrdenství. Tato cesta chudoby, která je také cestou lásky, je nejpřínosnější pro náš růst, postupné získávání všech ctností a pro očišťování se od chyb.
24.10.2019Po kapkách...
Blahoslavení ti, kteří vedeni Duchem Svatým dosáhli toho, že nedělají ze své slabosti drama, ale přijímají ji radostně, protože se naučili nevkládat všechnu naději v sebe, ale v Boha.
23.10.2019Po kapkách...
Kdo přijme, že je slabý, malý, často padá a není ničím v očích svých ani v očích ostatních, ale přehnaně se tím netrápí (vždyť ví, že jeho láska a důvěra v Boha jsou nekonečně důležitější a hodnotnější než jeho vlastní chyby a nedostatky), ten miluje mnohem víc, než ten, koho dohání starost o vlastní dokonalost až k neklidu.
22.10.2019Po kapkách...
Skutečná dokonalost je chování, v němž je nejvíce nezištné lásky k Bohu a nejméně pyšného hledání sebe sama.
21.10.2019Biblické fotostřípky
   Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr.

Iz 64,5
Více informací...
21.10.2019Po kapkách...
Nejdokonalejší chování není to, které nejlépe odpovídá naší představě o dokonalosti jako o bezvadné, neomylné a bez přehmatů.
20.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
Více informací...
18.10.2019Po kapkách...
Pravá svatost znamená naopak stále uznávat, jak naprosto jsme závislí na jeho milosrdenství.
17.10.2019Po kapkách...
To je hlavní podstatou této pseudosvatosti, ke které často směřujeme, a která by způsobila, že už bychom Boha nepotřebovali.
16.10.2019Po kapkách...
Ale v takovém postoji je mnoho pýchy. Koneckonců bychom se vlastně rádi obešli bez milosrdenství.
15.10.2019Po kapkách...
Přáli bychom si, abychom se směli objevovat před Hospodinem, jenom když jsme umytí a učesaní a sami se sebou spokojení.
14.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 14. října naladíte na Proglasu například speciální misijní vydání týdeníku Všimli jsme si nebo rozhovor s P. Janem Rybářem.
Více informací...
14.10.2019Po kapkách...
Čekáme-li s pravidelnou modlitbou na to, až budeme spravedliví, můžeme čekat dlouho. Když naopak přijmeme to, že předstupujeme před Pána v hříšném stavu, uzdravuje nás a postupně nás přeměňuje ve svaté.
13.10.2019Biblické fotostřípky
   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Více informací...
11.10.2019Po kapkách...
Vždy si pamatujte: Kdo jsem já, abych druhého soudil? Stydět se a otevírat své srdce – kéž nám Pán daruje tuto milost.
10.10.2019Čtenářský deníček
Církev na kolenou

To přece není problém, to je řešení: Církev na kolenou!
Více informací...
10.10.2019Po kapkách...
Kdybychom my všichni – národy, jednotlivci, rodiny, městské čtvrti – měli tento postoj, kolik pokoje by bylo v našich srdcích! Milosrdenství nás naplňuje pokojem.
9.10.2019Po kapkách...
Milosrdní lidé mají obrovské srdce. Řekne-li jim někdo: „viděl jsi, co tamten udělal?“ s milosrdenstvím odpoví: „stačí mi to, co jsem udělal já.“ To je cesta milosrdenství, o kterou musíme prosit.
8.10.2019Po kapkách...
Je třeba prosit Pána, abychom byli milosrdní, neboť to je milost, být schopni těchto dvou postojů: s hanbou uznávat své vlastní hříchy a zapomínat na hříchy a urážky druhých.
7.10.2019Po kapkách...
Soudíme také Boha, protože si myslíme, že by měl hříšníky trestat, odsoudit je k smrti a ne jim odpouštět. Pak nám opravdu hrozí, že zůstaneme mimo Otcův dům!
7.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 7. října naladíte na vlnách Proglasu například Noční linku o modlitbě svatého růžence nebo týdeník Mezi slovy na téma Když je máma psychicky nemocná.
Více informací...
4.10.2019Po kapkách...
Jaké je však nebezpečí? Nebezpečí je v tom, že se budeme považovat za spravedlivé a soudit druhé.
3.10.2019Po kapkách...
Ale není to sentiment a naivita. Naopak, milosrdenství je opravdová síla. Jedině láska to dokáže – v tom je Boží radost. Bůh má radost, když jeden z nás hříšníků přichází k němu a prosí jej o odpuštění.
2.10.2019Po kapkách...
Ano, Bůh je radostný. Je to zajímavé. A co je Boží radostí? Boží radost je odpouštět. Je to radost pastýře, který našel svoji ztracenou ovci, radost ženy, která našla ztracenou minci, radost otce, který přijímá domů ztraceného syna… Tady je celé evangelium, celé křesťanství.
1.10.2019Biblické fotostřípky
   V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Mt 11,25
Více informací...
1.10.2019Po kapkách...
Nezdá se vám, že všichni potřebujeme ještě víc činorodé lásky? Nikoli takové, která se spokojí s povrchní a nezúčastněnou pomocí, nýbrž lásky, která na sebe bere těžkosti a utrpení bližního.
30.9.2019Po kapkách...
Nezdá se vám, že naše doba potřebuje ještě víc bratrského sdílení a lásky? Život dostane chuť, nechá-li se prostoupit Boží láskou!
30.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 30. září najdete v programu Proglasu například pořad Mezi slovy věnovaný matkám samoživitelkám. V návaznosti na něj se v prostorách Proglasu v Brně uskuteční benefiční odpoledne.
Více informací...
27.9.2019Po kapkách...
Jenomže hřích mě ochromuje: Jak je možné energii života v Bohu naroubovat na něco, co není? … Co tedy řekneme? Máme setrvat v hříchu, aby se tím hojněji projevila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm ještě mohli žít?
26.9.2019Po kapkách...
Mnohým připadá normální, že je Bůh zahrne svým milosrdenstvím, přestože setrvají v hříchu…
23.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
Více informací...
22.9.2019Biblické fotostřípky
   Kam bych mohl před tvým duchem jít, kam bych mohl prchnout před tvou tváří? Vystoupil bych do nebe – jsi tam; ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!

Zl 139,7
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář