katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Správné odpovědi minulých soutěží


Prosinec 1999
Otázky na prosinec připravil: Josef Halámek , SVC


1. Poté, co se pořádně najím při štědrovečerní hostině, podaří se mi přemístit do kostela na půlnoční mši svatou a vrátím se domů, po krátkém spánku se ráno přemůžu a i když se mi vůbec nechce a ze mše svaté nebudu mít žádný duchovní užitek, přesto budu muset na ranní mši protože:
a) 25.12. je jeden ze zasvěcených svátků a je povinností každého křesťana se zůčastnit mše svaté.
b) by mě pomluvila paní XY. Podrobnější vysvětlení
c) to bude neděle.


2. Při štědrovečerní hostině budeme jíst ve většině rodin kapra protože :
a) ryby byly vzhledem k velkému množství rybníků u Betléma nejpravděpodobnější pokrm Svaté rodiny.
b) v 15. století se kapři stali nejslavnostnějším pokrmem na stolech Rožmberků. To později převzal i císař Rudolf II. a od něj se rozšířil kapr jako vánoční jídlo po celém císařství.
c) je to postní jídlo. Podrobnější vysvětlení


3. Dne 1.1. jdeme na mši svatou abychom oslavili:
a) Pannu Marii
b) první den nového roku
c) výroční den posvěcení baziliky postavené asi v 5. stol. v Jeruzalémě na místě, které tamní tradice označovala za místo narození Panny Marie


4. V sobotu 4. týdne adventního se kněží modlí ranní chvály:
a) stejně jako každý jiný den
b) podle starobylé tradice řecky
c) nemodlí Podrobnější vysvětlení


5. 8. prosince slavíme Neposkvrněné početí Panny Marie. Při této slavnosti si připomínáme :
a) Boží slovo a apoštolské listy
b) že Panna Maria byla počata bez dědičného hříchu.
c) že Panna Maria počala z Ducha Svatého.


6. 6.12. si připomínáme památku sv. Mikuláše, biskupa v Lykii, který žil:
a) ve 4. století
b) v 8. století
c) ve 12. století.


7. V roce 2000 oslavujeme Velké jubileum 2000 let od narození Ježíše Krista. (Viz Tertio millennio). Z křesťanského hlediska přinášejí všechna jubilea zvláštní milosti. Na toto jubileum se začneme připravovat :
a) na vánoce (25.12.1999), protože hlavním dnem bude 25.12.2000
b) již 3 roky se na něj připravujeme v letech zaměřených k Otci, Synu a Duchu Svatému.
c) v postní době roku 2000.
d) 28.11.1999, protože církevní rok začíná 1. nedělí adventní.Listopad 1999
Otázky na září připravil: Mgr. Petr Šikula


1. Aby někdo mohl být v církvi označen za mučedníka, stačí:
a) aby byl pokřtěn a zemřel násilnou smrtí
b) aby byl pokřtěn a zemřel násilnou smrtí pro víru v Ježíše Krista
c) aby zemřel násilnou smrtí pro víru v Ježíše Krista, nemusí však být pokřtěn


2. Slavnost Všech svatých je svátkem:
a) všech, které uctíváme jako svaté
b) pouze mučedníků a učitelů církve
c) všech křesťanů, protože křtem jsou všichni povoláni ke svatosti


3. Učení o limbu jako stavu pro duše nepokřtěných dětí, které zemřely bez osobního hříchu je :
a) dogmatem (závazným učením) 2. vatikánského koncilu
b) pouhou teologickou spekulací - bližší vysvětlení
c) dogmatem 6. lateránského koncilu


4. Katakomby jsou:
a) podzemní pohřebiště
b) chodby, spojující velké podzemní pohřební místnosti nazývané krypta
c) podzemní prostory, které sloužily k úkrytu křesťanů během pronásledování


5. Titul Matka a hlava všech kostelů města Říma i celého světa nese na svém průčelí:
a) bazilika sv. Petra ve Vatikáně (San Pietro)
b) bazilika sv. Jana v Lateránu (San Giovanni in Laterano)
c) chrám Panny Marie, královny andělů ( Santa Maria degli Angeli)


6. Sv. Martin obdaroval podle legendy žebrajícího chudáka tak, že mečem rozsekl svůj plášť a půl mu daroval. Jednalo se o plášť:
a) biskupský
b) mnišský
c) vojenský


7. Do této skupiny (kalich, korporál, purifikatorium, křižmo, konvičky, kadidelnice) logicky nepatří:
a) kadidelnice
b) kalich
c) purifikatorium - bližší vysvětlení


8. Kardinál je:
a) nadřízený biskupů na určitém územ ním celku (třeba státu)
b) předseda kapituly
c) člen konkláveŘíjen1999
Otázky na září připravil: Oldřich Chocholáč


1. Dne 1.října si církev připomíná karmelitku sv. Terezii z Lisieux, která zemřela ve 24 letech. Přes svůj nízký věk dokázala svým jedinečným dílem "Dějiny duše" ukázat, že svatost je dosažitelná každému člověku. Tato učitelka církve, která neopustila zdi kláštera, byla papežem Piem XI prohlášena roku 1927 za patronku:
a) Světových misií
b) Francie
b) spisovatelů


2. Dramatický život sv. Františka z Assisi se stal několikrát předlohou filmového zpracování. Jedním z nejlepších je snímek režiséra Franca Leffirelliho, oceněného letos v Karlových Varech za mimořádný přínos světové kinematografii. Jak se tento film jmenuje?
a) Bratr slunce, sestra luna
b) Chudý světec
c) Perla Assisi


3. Sv. Bruno (6.10.) je také jako sv. František zakladatelem řeholního společenství, ačkoli to neměl nikdy v úmyslu. Tento řád se vyznačuje přísným životem v mlčení a samotě . Jak se členové tohoto řá du nazývají?
a) Salesiáni
b) Kartuziáni
c) Kapucíni


4. Říjen je měsícem zvláště věnovaným Panně Marii, stejně jako květen. 7. ř íjna je Panna Maria uctívána pod titulem, který má něco společného s modlitbou.
a) Panna Maria Přímluvkyně
b) Panna Maria Orodovnice
c) Panna Maria Růžencová


5. Jedním z n ejcennějších dokladů o životě prvotní církve a její liturgii a organizaci je nekanonický (není součástí Písma svatého ) spis Učení dvanácti apoštolů, známý spíše pod svým řeckým názvem:
a) Symbolum
b) Ekklesia
c) Didaché


6. Jak se nazýv á místo, ze kterého se předčítá v chrámu z Písma svatého?
a) Abak
b) Ambon
c) Ambit


7. Jak se nazývá svrchní liturgické roucho jáhna?
a) Hábit
b) Ornát
c) DalmatikaZáří 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Vojtěch Protivínský


1. Papež a učitel církve – sv. Řehoř Veliký, jehož památku si připomínáme 3. září, se významně zasloužil o hlásání evangelia zejména v Anglii o obnovu křesťanského života a liturgie. Na vyvyšování se konstantinopolského patriarchy reagoval tím, že začal používat titul:


a) služebník Boží
b) služebník služebníků Božích
c) služebník lidu Božího


2. 3. září je den, kdy sv. Řehoř Veliký:
a) byl vysvěcen na biskupa
b) byl zvolen papežem
c) zemřel


3. Dne 8. září slavíme narození Panny Marie. Je to:
a) den, kdy se Panna Maria pravděpodobně narodila
b) den, kdy už prvotní církev slavila její narození
c) výroční den posvěcení baziliky postavené asi v 5. stol. v Jeruzalémě na místě, které tamní tradice označovala za místo narození Panny Marie.


4. Apoštol Matouš je jedním ze čtyř tzv. evangelistů, kteří nám uchovali svědectví o Kristově životě, poselství a oběti za spásu světa. Dnešní text “Matoušova evangelia” uváděný v katolických a ekumenic kých vydáních Bible je:
a) rekonstrukce z dochovaných opisů
b) volný překlad originálu psaného řecky
c) doslovný překlad originálu psaného aramejsky


5. Poselství, které chce Bůh sdělit člověku o sobě, o svém plánu se světem a o vztahu mezi Bohem a člověkem, je obsaženo jednak v knihách Bible a jednak v nepsané formě ústního podání apoštolů svým nástupcům. Tyto dva prameny Božího sdílení nazýváme:
a) Boží slovo a apoštolské listy
b) Starý a Nový zákon
c) Písmo a tradice


6. premiová otázka – Církev využívá k hlásání evangelia ta k é Internet. Spolehlivý chod vatikánských www stránek zajišťují 3 servery. Jejich názvy jsou:
Gabriel, Rafael a MichaelČervenec a srpen 1999
Otázky na tento měsíc připravila: Jana Širůčková


1. 5. července slavíme svátek Cyrila a Metoděje, kteří r.863 přinesli na Moravu Písmo svaté, přeložené do Staroslověnštiny. Kdy zemřeli sv. Cyril a sv. Metoděj ?
a) 869 a 885
b) 885 a 901
c) 863 a 889


2. Sv. Prokop je patronem:
a) námořníků a rybářů
b) horníků a rolníků
c) vinařů


3. 6. srpna slavíme svátek Proměnění Páně. Na jaké hoře se to stalo ?
a)  Sinaj
b)  Karmel
c)  Tábor


4. 15. srpna slavíme mariánský svátek. O jaký svátek jde ?
a) narození Panny Marie
b) nanebevstoupení Panny Marie
c) nanebevzetí Panny Marie


5. Co je to svátost ?
a)  neviditelné znamení viditelného Božího daru
b) viditelné znamení neviditelného Božího daru
c) neviditelné znamení neviditelného Božího daru


6 . Hebrejsky Mesiáš znamená v překladu:
a) Pomazaný
b) Král
c) MistrČerven 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Mgr. Jan Nekuda


1. Kdy Kristus ustanovil eucharistii:
a) na Zelený Čtvrtek
b) na Velký Pátek
c) na Kv ě tnou ned ě li


2. Kde najdeme v Novém z ákon ě zprávu o ustanovení eucharistie :
( Je ž íšova slova: “Vezm ě te a jezte…”, “Vezm ě te a pijte…” )
a) Matouš, Marek, Lukáš, Jan
b) Matouš, Marek, Lukáš, Skutky apoštol ů
c) Matouš, Marek, Lukáš, 1. list Korinťanům


3. Je ž íšovu tzv. " eucharistickou ř e č" najdeme: (pomůcka: Bible On-Line )
a) v evangeliu sv. Jana
b) v evangeliu sv. Matouše
c) ve Skutcích apoštol ů


4. P ř i adoraci p ř ed vystavenou N ejsv ě t ě jší Svátostí zpíváme mj. i eucharistické hymny. Jejich proslulým tv ů rcem byl:
a) Petr Pololáník
b) Sv. Tomáš Akvinský
c) Sv. František z Assisi


5. P ř i ž ehnání N ejsv ě t ě jší S vátostí má kn ě z p ř es sebe p ř ehozený pruh látky, který se nazývá:
a) alba
b) velum
c) cingulumKvěten 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Petr Handlar


1. Kristus si vyvolil 12 učedníků – apoštolů. Jeden z nich, Jidáš, však Krista zradil. Kdo po Kristově nanebevstoupení nahradil Jidáše?
a) sv. Matěj
b) sv. Timotej
c) sv. Pavel


2. Kde se Ježíš naposledy ukázal učedníkům před svým návratem do nebe?
a) na hoře Tábor
b) na Olivové hoře
c) na hoře Sinaj


3. 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, který je patronem:
a) hlavní patron Čech a zpovědníků
b) tesařů a rolníků
c) Moravy a vinařů


4. 23. května slavíme slavnost Seslání Ducha svatého – Boží hod svatodušní, kdy se uděluje svátost biřmování. Tuto svátost uděluje biskup (nebo zplnomocněný kněz) následujícím způsobem:
a) pomazáním na čelo olejem - křižmem - se slovy: “Přijmi pečeť daru Ducha svatého”
b) vkládáním rukou na hlavu biřmovance se slovy: “Přijmi Ducha svatého”
c) pok ropením svěcenou vodou se slovy: “Čiň pokání, věř evangeliu”


5. 31. května slavíme svátek Navštívení Panny Marie. Ve kterém místě Panna Marie navštívila Alžbětu:
a) Jeruzalém
b) Ain Karim
c) Kafarnau


6. Co je to ciborium?
a) jedna z modliteb breviáře (denní modlitby církve)
b) nádoba na uchování Těla Kristova ve svatostánku
c) opasek – součást kněžského oděvu


7. Úto ky Severoatlantické aliance NATO v Jugoslávii se ve světě setkaly se smíšenými reakcemi. Učení katolické církve za určitých okolností dovoluje použití vojenské moci. Jedná se o případ, kdy:
a) je prováděna genocida na národnostní menšině
b) když někdo páchá trvalou, těžkou a jistou škodu, nelze použít jiných prostředků, jsou viditelné vyhlídky na úspěch a použití zbraní nevyvolá ještě větší zlo
c) je napadena země s převážně křesťansky smýšlejícími obyvateli, bez možnosti vlastní sebeobrany a bez dostatečné smluvně zajištěné pomoci ze strany třetích států.Duben 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Mgr. Radek Jurnečka


1. Na kterém místě předal Bůh Mojžíšovi desky s přikázáními
a) hora Tábor
b) hora Pokušení
c) hora Sinaj


2. Svatý Vojtěch, jehož svátek slavíme 23.4., je v cizích jazycích nazýván Adalbert, protože
a) tak zní překlad jména Vojtěch (tj. “Těšitel vojska”) do starogermánského jazyka
b)jméno získal při biřomování od arcibiskupa Adalberta z Magdeburku, používá se proto, že jméno Vojtěch nemá ekvivalent
c)byl zaměňován s německým legendárním světcem Adalbertem, který rovněž zahynul mučednickou smrtí


3. Velikonoční doba končí
a) slavností Seslání Sv. Ducha
b) svátkem Nanebevstoupení Páně
c) slav ností Nejsvětější Trojice


4. Na slavnost Seslání sv. Ducha se tradičně uděluje svátost
a) kněžského svěcení – na památku prvotní církve, které byl Duch seslán
b) biřmování – tzv. pečeť darů Ducha sv.
c) absoluce, tj. svátost smíření při společném vyznávání hříchů (tzv. “druhý způsob svátosti smíření”)


5. Svatokupectví se odborně nazývá Simonie. Tento latinský název je odvozen od Šimona čarodijníka, který chtěl v Samaří za peníze koupit si moc udělovat Ducha svatého. Ve které knize Nového zákona čteme o této události:
a) Skutky apoštolů
b) evangelium sv. Marka
c) list sv. apoštola Pavla Římanům


6. Co je to solideo:
a)  nádoba na přechovávání kadidla
b) součást obleku jáhna při slavnostních příležitostech
c) pokrývka hlavy biskupaBřezen 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Mgr. Roman Kubín


1. Jedna z p ostních neděl (“ Laetare”) se poněkud liší radostným tónem bohoslužeb uprostřed vážné doby postní. Liší se i liturgickou barvou ( může se užít růžová). Která z postních nedělí to je?
a) 3. neděle postní
b) 4. neděle postní
c) 5 . neděle postní


2. Poslední t ýden postní doby začíná Květnou nedělí. Jak tento týden nazýváme?
a) Velký
b) Velikonoční
c) Svatý


3. Vrcholem celého liturgického roku je Velikonoční triduum. Do Velikonočního třídenní patří tyto dny:
a) Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota
b) Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání Páně - podrobnější vysvětlení !
c) Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Velikonoční pondělí


4. Již několik roků v ČR probíhají celostátní setkání mládeže. Letos toto setkání proběhne (kde a kdy):
a) na Sv. Hoře u Příbrami a) v červenci
b) na Sv. Kopečku u Olomouce b) červenec/srpen
c) na Velehradě c) v srpnu


5. 25. března slavíme slavnost Zvěstování Páně. Jedná se o událost, kdy anděl Gabriel přišel k Panně Marii. Jakými slovy jí začal zvěstovat událost, že se jí narodí Mesiáš?
a) Neboj se Maria, nalezla jsi milost u Boha
b) Buď zdráva, milosti plná, Pán s Tebou
c) Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno JežíšÚnor 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Mgr. Jiří Topenčík


1. 17.února letos začíná postní doba Popeleční středou. Datum popeleční středy je pohyblivé a určuje se:
a) na 3. středu v únoru
b) na středu po 6. neděli v mezidobí
c) podle Velikonoc - 46 dní před vzkříšením


2. Dnes je již málo známé zvláštní požehnání. Při tomto požehnání prosíme Boha o ochranu bolesti krčních a všeho jiného zla na přímluvu:
a) sv. Blažeje - 3.2 .
b) Panny Marie Lurdské - 11.2.
c) sv. Petra - 22.2.


3. Doba a dny pokání běhěm liturgického roku jsou závažné chvíle kajícné praxe církve. Jedná se o tyto dny:
a) Popeleční středa a Zelený čtvrtek
b) Zelený čtvrtek a Velký pátek
c) po celou dobu postní a každý pátek na památku smrti Páně


4. Písmo svaté předává prostřednictvím slova evangelní poselství. Jak se jmenuje "nauka", která předává toto poselství obrazem (výtvarným uměním). Jsou malovány na dřevěné desce zvláštním stylem:
a) ikonografie
b) ilusionismus
c) ilustrace


5. 22. února se slaví svátek Stolce sv. Petra. Tento svátek má vztah k papeži a jeho primátu. Hlavní papežský chrám je:
a) sv. Petra ve Vatikánu
b) sv. Jana v Lateránu 
c) Panny Marie Sněžné

Leden 1999
Otázky na tento měsíc připravil: Mgr. Vojtěch Protivinský
1. Je mnoho lidí, kteří se hlásí ke Kristu a jsou členy církve, o níž se domnívají, že ji Kristus skutečně založil. Naprostá většina těchto církví však byla založena lidmi žijícími 1500 i více let po Kristu. Mezi ně patří:
a) Českobratrská c. evangelická, Pravoslavná c., Apoštolská c.
b) Československá c. husitská, C. adventistů sedmého dne, Apoštolská c.
c) C. adventistů sedmého dne, Katolická c., Českobratrská c. evangelická
2. Někteří křesťané jsou přesvědčeni, že je nutno i nadále zachovávat židovský zákon (např. slavení svátečního dne v sobotu a nikoli v neděli - v den největšího zázraku dějin - Kristova vzkříšení). Od zachovávání tohoto zákona však byli křesťané osvobozeni koncilem, který se konal:
a) kolem r. 49 v Jeruzalémě
b) v r. 381 v Konstantinopoli
c) r. 431 v Efezu
3. Jednou z nejvýznamnějších, nejoslavovanějších a nejvíce odsuzovaných postav dějin je římský biskup - papež. Tento institut vznikl:
a) Kristovým pověřením apoštola Petra starat se o celou obec věřících
b) rozhodnutím apoštolů po sestoupení Ducha Svatého
c) r. 1105 po povstání proti Jindřichu IV.
4. V České republice je celkem neznámý pojem Řeckokatolická církev. Východně od našich hranic je to však velmi početná a rozšířená církev. Ve skutečnosti se jedná o:
a) část křesťanů z oblasti Balkánu a Ukrajiny, kteří se oddělili od Katolické církve na protest proti výsledkům II. Vatikánského koncilu
b) řecká sekta, která své působení částečně spojuje s úsilím o znovu připojení Make d onie k Řecku
c) část původně pravoslavných křesťanů, kteří uznali pravomoc papeže nad celou církví a ponechali si svůj způsob slavení bohoslužeb
5. Kteří nekatoličtí křesťané slaví Vánoce 6.1.:
a) Luteráni
b) anglikánská církev
c) pravoslavní
6. V druhé polovině ledna je jeden týden věnovaný modlitbám za:
a) politiky
b) jednotu křesťanů
c) nemocné

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest