katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2001

Otázky připravil: P. Jaroslav Cupr

1. Slovo "advent" znamená
a) příprava
b) příchod
c) očekávání

2. Jak se jmenuje prorok adventu (který nás převážně provází liturgií adventu)?
a) Jeremiáš
b) Ezechiel
c) Izaiáš

3. Jak se také jmenuje třetí neděle adventní?
a) Gaudete
b) Laetare
c) Natale

4. Aramejské "Marana tha" znamená
a) Pane, přijď
b) Bůh přijde
c) dítě se narodí

5. Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emmanuel, to znamená
a) Syn spásy
b) Bůh s námi
c) Očekávaný

6. Název typických adventních zpěvů "roráty"
a) je odvozen od jména P. Heinricha Rohra, jezuitského kněze, který tyto zpěvy zavedl v českých zemích
b) vznikl na Hané a souvisí s obvyklým barokním hudebním doprovodem trubek, hanácky róre.
c) pochází z prvního slova latinské verze s významem "Dejte rosu"


Otázky na listopad 2001

Otázky připravil: becket@katolik.cz

1. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé se 2.listopadu slavila poprvé:
a) r. 998 v Cluny
b) r. 1215 v Římě
c) r. 1554 v Tridentu

2. Prvním svatým po smrti posledního apoštola, který nebyl mučedník, byl
a) sv. Martin I.
b) sv. Martin z Tours
c) sv. Martin de Porres

3. Slavnost Ježíše Krista Krále připadá na
a) 32. neděli v mezidobí
b) 33. neděli v mezidobí
c) 34. neděli v mezidobí

4. Opusťme kalendář - kolik svátostí z celkového počtu sedmi může platně udělit kněz ?
a) Všechny
b) Pět ( doplňující informace )
c) Šest

5. Jeden z nejlepších adresářů českých katolických stránek se skrývá pod jménem
a) Ambit ( doplňující informace )
b) Ambon
c) Abakus

6. Pomocný brněnský biskup Mons. Petr Esterka, který je pověřen pastorací českých katolíků v cizině, je titulárním biskupem
a) marcelliánským
b) thunudrumským
c) čefalenským ( doplňující informace )


Otázky na říjen 2001

Otázky připravil: Marie Špačková

1. Sv. Terezie z Lisieux žila
a) v 18. století
b) na sklonku 19. století
c) na začátku 20. století

2. Spiritualita sv. Terezie z Lisieux bývá nazývána
a) hora sedmi stupňů
b) preventivní systém
c) malá cesta

3. Sv. František z Assisi se dožil
a) asi 33 let
b) asi 44 let
c) asi 55 let

4. Za Učitelky církve byly prohlášeny tyto světice:
a) Kateřina Sienská, Terezie z Avily, Terezie z Lisieux
b) Brigita Švédská, Edita Steinová, Kateřina Sienská
c) Kateřina Alexandrijská, Hildegarda von Bingen, Terezie Veliká

5. 5. Za Ueitelky církve byly prohlášeny tyto svitice:
a) Kateoina Alexandrijská, Hildegarda von Bingen, Terezie Veliká
b) Brigita Švédská, Edita Steinová, Kateoina Sienská
c) Kateoina Sienská, Terezie z Avily, Terezie z Lisieux

6. Správný název pro "kaplana", tedy dalšího kněze ve farnosti, je
a) farní administrátor
b) farní vikář
c) farní rada


Otázky na září 2001

Otázky připravil: Petr Šikula

1. "Zlatá sobota" se slaví druhou sobotu v září na slavném moravském mariánském poutním místě, a to:
a) na Velehradě
b) v Žarošicích
c) ve Sloupu u Moravského krasu

2. Který z těchto mužů byl papež:
a) Řehoř Nysský
b) Řehoř Naziánský
c) Řehoř Veliký

3. Událost narození Panny Marie popisuje ( doplňující informace )
a) Lukášovo evangelium
b) Skutky apoštolu
c) Jakubovo evangelium

4. Akolyta je věřící pověřený při bohoslužbě
a) výpomocí při podávání sv. přijímání
b) čtením liturgických textů
c) zpíváním žalmu

5. Centrální částí svátosti manželství je:
a) manželský slib
b) požehnání a předání prstenů
c) požehnání novomanželům

6. Státním sekretářem Vatikánu je
a) kardinál Roger Etchegaray
b) kardinál Angelo Sodano
c) papež Jan Pavel II.
Otázky na červenec a srpen 2001:
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1.Ve dnech 1.-4.7.2001 se koná tradiční pouť mládeže brněnské diecéze z Babic do Kostelního Vydří. Kdy se konala první pouť ?
a) 1992 na Velehrad
b) 1995 do Křižanova
c) 1998 na Vranov


2. Babice byly vybrány
a) pro snadnou přístupnost hromadnou dopravou
b) jako dějiště tragické události, tzv. Babického případu r. 1951
c)  jako poutní místo


3. Při obraně Brna před Švédy r. 1645 sehrál důležitou roli jeden z jezuitů brněnské koleje:
a) Jan Ogilvie
b) Petr Kanisius
c) Martin Středa


4. Poprvé je titul papež pro římského biskupa doložen
a) pro papeže Marcellina (296-304)
b) za vlády císaře Fókase (610)
c) na Lateránském koncilu (1215)


5. Ministranti smí v kostele používat
a) pektorál
b) pluviál
c) plurál (neboli množné číslo :-)


6. Letos uplyne 40 let od smrti katolického kněze a významného básníka
a) Václava Durycha
b) Jakuba Demla
c) Václava RenčeOtázky na červen 2001:
Otázky připravil: josef@hipro.cz

1. Který spor o Ducha svatého měl největší vliv (alespoň formálně) na současné vnější uspořádání křesťanských církví: (způsobil nejviditelnější rozkol)
a) Spor o Božství Ducha Svatého
b) Spor o existenci Ducha Svatého
c) Spor o Vycházení Ducha Svatého z Otce a Syna


2. Mezi Sedm darů Ducha svatého patří dary:
a) v poznání a pokory
b) poslušnosti a bázně Boží
c)  rady a síly


3. Která výjimka umožňuje udělování svátosti biřmování v jiný den než o Slavnosti Seslání Ducha Svatého:
a) Závěry Tridentského koncilu, které zmírnily mnohé předpisy na obranu církve před reformací.
b) žádná a nikomu to nevadí.
c) Výnos Pia X z 8.ledna 1905.


4. Kdy začal působit Duch Svatý ve světě?
a) Od počátku světa.
b) Od Kristova křtu v Jordáně.
c) Od Letnic.


5. Který z následujících úryvků z Písma by se dal nejlépe použít pro potvrzení víry v Božství Ducha Svatého?
a) Mt 28.19.
b) Lk 11.13.
c) Jan 3.5.


6. Ve kterém století bylo definitivně formulováno nicejsko-konstantinopolské vyznání víry (které známe z liturgie)?
a) 3 stol.
b) 4 stol.
c)  5 stol.Otázky na květen 2001:
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Na úvod něco lehčího - v měsíci květnu se při zvláštních pobožnostech budeme modlit:
a) křížovou cestu
b) růženec
c) roráty


2. 8. květen je zasvěcen
a) Panně Marii, Prostřednici všech milostí
b) Panně Marii, Pomocnici křesťanů
c) Panně Marii Růžencové


3. Rozšíření modlitby růžence je dílem
a) benediktinů
b) salesiánů
c) dominikánů


4. Opusťme kalendář a přemýšlejme nad tím, co máme v kostele - paškál je:
a)  velikonoční svíce
b)  notový zápis Pašijí
c) zvláštní místo pro zlobivé ministranty – odtud “vzít někoho na paškál”


5. Jedině arcibiskup může nosit:
a) palu
b) pallium
c) pilleolus


6. Pro změnu jedna biblická otázka – nejmladší částí Nového Zákona je
a) Lukášovo evangelium
b) Judův list
c) Zjevení JanovoOtázky na duben 2001:
Otázky připravil: Mgr. Roman Kubín

1. O Velikonocích se užívá mnoho symbolů. Který z níže uvedených nemá křesťanskou symboliku:
a
) beránek
b) vejce
c) tráva


2. Jeden z těchto světců neslaví v dubnu svátek. Který ?
a) Kateřina Sienská
b) František z Pauly
c) Jan z Boha


3. V který den se neslaví mše svatá:
a) Zelený čtvrtek
b) Velký pátek
c) Boží hod velikonoční


4. Které dny jsou podle křesťanské tradice dny postní:
a)  pondělí
b)  pátek
c)  neděle


5. Již tradiční setkání mládeže s otcem biskupem před Květnou nedělí v Brně je letos v pořadí:
a)  8
b)  9
c)  11


6. V dubnu 2001 zavítá do České republiky jedna z uvedených osobností:
a) dalajláma
b) papež Jan Pavel II.
c) Chiara LubichováBřezen 2001
Otázky připravil: Mgr. Radek Jurnečka

1. Kolik máme zasvěcených svátků a které to jsou:
a) 4 – svátek sv. Václava, sv. Cyrila a  Metoděje, slavnost Nanebevztoupení Páně a  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
b) 1 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
c) 2 – slavnost Narození Páně a slavnost Panny Marie Matky Boží


2. Kdy se může užívat liturgická barva růžová:
a) při slavení snátosti manželství
b) 3.neděle postní a 4. neděle adventní
c) 4.neděle postní a 3. neděle adventní


3. Z kterého jazyka pochází a co v překladu znamená slovo „katolický“
a) z latiny a znamená „vyvolený“
b) z řečtiny a znamená „všeobecný“
c) z hebrejštiny a znamená „pomazaný“


4. Které z těchto tvrzení nepatří do „ patera církevních přikázání“
a)  světit sváteční den a zasvěcený svátek
b)  jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý
c) v pátek vykonáme kající skutek


5. Ve kterém evangeliu najdeme „Velekněžskou modlitbu“
a) Janovo
b) Markovo
c) Lukášovo


6. Ve kterých letech se konal poslední koncil:
a) 1958 –1960
b) 1980 –1983
c) 196 2 – 1965Únor 2001
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Z kterého izraelského kmene pocházela prorokyně Anna, která svědčila o Ježíšovi v jeruzalémském chrámu ?
a) Levi
b) Aser
c) Juda


2. Jeden z nově blahoslavených slaví svátek v únoru. Který ?
a) Pius IX.
b) Jan XXIII.
c) Jan Pavel I.


3. Mezi dokumenty II.Vatikánského koncilu patří
a) Sacrosanctum concillium
b) Haec sancta synodus
c) Familiaris consortio


4.  Poslední encyklika Jana Pavla II. se jmenuje:
a)  Dominus Iesus
b)  Evangelium vitae
c)  Fides et ratio


5. Kolik z papežů ctíme jako světce ?
a)  30
b)  70
c) 120


6. Jediný řád založený v českých zemích se jmenuje:
a) Křížovníci s červenou hvězdou
b) Petrini
c) Pavlíni


7. Internetový magazín ChristNet .cz uspořádal soutěž o nejlepší katolický site roku 2000. První místo mezi osmi katolickými biskupstvími patřilo stránkám:
a) olomouckého arcibiskupství
b) pražského arcibiskupství
c) brněnskému biskupstvíLeden 2001
Otázky připravil: Zdeněk Drštka
Na přelomu občanského roku je běžné ohlédnutí se za rokem uplynulým, proto i naše otázky se budou týkat loňského, v každém případě výjimečného roku:


1. U příležitosti dvoutisícého výročí Kristova narození jsme slavili Velké Jubileum. Kdy skončilo ?
a) 25.12.2000 po papežském požehnání Urbi et Orbi
b) zároveň s koncem občanského roku 2000, tj. o půlnoci ze 31.12.2000 na 1.1.2001
c) 6.1.2001 zavřením "svaté brány"


2. Zamysleme se, jak jsme sledovali dění v církvi v uplynulém roce. Ke které z těchto významných událostí loňského roku nedošlo ?
a) papežova omluva za nepravosti spáchané ve jménu církve
b) rehabilitace Galilea Galileiho
c) Katoličtí biskupové se omluvili za křížové výpravy proti kališnickým Čechům


3. V rámci Velkého Jubilea slavily "své" jubileum různé skupiny lidí. Která z následujících mezi ně nepatří ?
a) podnikatelé
b) vězni
c) policisté


4. A teď už zpátky k letošnímu roku. 31.1.oslavíme památku sv. Jana Bosca, zakladatele salesiánské kongregace a patrona mládeže. Ve kterém roce tento světec zemřel ?
a) 1856
b) 1888
c) 1903


5. 5.ledna se původně slavila památka jednoho z českých světců a zemských patronů, nyní je přesunuta na červen. Jak se tento světec, biskup a misionář, jmenuje ?
a) Jan Nepomuk Neumann
b) Prokop
c) Klement Maria Hofbauer


6. Co jsou to tzv. apokryfy ?
a) polemické spisy na obranu křesťanství (např. Pastýř Hermův apod.)
b) knihy, které nebyly zařazeny do biblického kánonu, ačkoli mají biblickou tématiku (např. Tomášovo evangelium)
c) knihy, které jako součást Bible evangelické církve neuznávají (např. kniha Judit)

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest