katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Správné odpovědi minulých soutěží


Prosinec 2000
Otázky připravil: Mgr. Petr Šikula

1. Vánoce, oslavu Ježíšova narození, slavíme 25. prosince, protože
a) na toto datum se vztahuje narážka oslavy Ježíšových narozenin společně s apoštoly (srv. Mk 17,23-27)
b) se v tento den v Římě slavila slavnost Slunovratu
c) je to devět měsíců od slavnosti Zvěstování Páně


2. Pro dobu adventní je v liturgii charakteristický:
a) vážný ráz, fialová barva, nezpívá se „Aleluja“
b) adventní věnec, očekávání 1. a 2. příchodu Spasitele, nezpívá se „Sláva na výsostech Bohu“
c) adventní věnec, fialová barva, vážný ráz, očekávání 1. a 2. příchodu Spasitele, nezpívá se „Aleluja“ a „Sláva na výsostech Bohu“


3. Nejkratší doba adventní:
a) byla loni: začala 4. prosince
b) je letos: začíná 3. prosince
c) bude za dva roky: začne 5. prosince


4. Pro Velikonoce je typickým liturgickým zpěvem „Aleluja“. Který zpěv je to o Vánocích?
a) Sláva na výsostech Bohu
b) Tichá noc
c) Narodil se Kristus Pán 


5. Vůbec první „Jesličky“ (jesle s narozeným dítětem) postavil:
a) sv. Josef v Nazaretě
b) sv. Augustin v chrámě Narození v Betlémě
c) sv. František z Assisi v klášteře Greccia


6. Nejvýznamnějším výročím, jaké si lidstvo kdy připomínalo, je Velké
jubileum 2000 let od narození Ježíše Krista. Vlastní 2000. jubileum
a) jsme oslavili 1.1.2000
b) oslavíme letos 25.12.
c) oslavíme 6.1.2001Listopad 2000
Otázky připravila Mgr. Marie Špačková


1. “Všech svatých” je liturgicky slaveno jako:
a) památka
b) svátek
c) slavnost


2. Svátek “Dušiček” se správně liturgicky jmenuje :
a) Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
b) Památka zesnulých
c) Dušičková pobožnost


3. Plnomocné odpustky pro duše v očistci můžeme každoročně získat:
a) ve dnech 1. a 2. listopadu
b) ve dnech 1. až 8. listopadu
c) ve dnech 1. a 2. listopadu, a dále o všech listopadových nedělích


4. Zvyk modlit se za mrtvé a sloužit za ně mši sv. vyvodila církev:
a) ze slov Písma sv. (2 Mak 12,45)
b) z Katechismu katolické církve
c) ze spisů s v. Augustina


5. Pojem “odpustky” znamená:
a) odpuštění věčných trestů za hříchy
b) odpuštění časných trestů za hříchy
c) odpuštění hříchů


6. Mše za zemřelé se nazývá:
a) responsorium
b) relikvie
c) rekviem


7. 2. listopadu mají všichni kněží privilegium:
a) získat 2x plnomocné odpustky
b) sloužit 3 mše
c) obědvat s biskupemŘíjen 2000
Otázky připravil: Mgr. Petr Šikula


1. Označení “Boanerges” neboli “Synové hromu” jsou tito apoštolé:
a) Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan
b) Šimon a Juda
c) Tadeáš a Jakub Alfeův


2. Sv. Lukáš, evangelista, (jeho atributem je volek) je patronem:
a) lékařů a malířů
b) zemědělců a pěstitelů dobytka
c) spisovatelů a řečníků


3. “Sv. Terezie od Dítěte Ježíše”, “sv. Terezie z Lisieux” a “sv. Terezie od Ježíše” jsou
a) tři rozdílné světice
b) “Sv. Terezie od Dítěte Ježíše” a “sv. Terezie z Lisieux” jsou tatáž osoba
c) “Sv. Terezie od Dítěte Ježíše” a “sv. Terezie od Ježíše” jsou tatáž osoba


4. Anděla strážného má:
a) pouze věřící křesťan
b) každý člověk
c) není jasné stanovisko


5. Tradice tzv. “Prvních pátků” jako dnů zasvěcených úctě Božskému Srdci pochází od:
a) sv. Terezie od Ježíše
b) sv. Kláry
c) sv. Markéty Marie Alacoque


6. Růženec je modlitba, která se skládá:
a) z 5 desátků (53 Zdrávasů)
b) z 10 desátků (106 Zdrávasů)
c) z 15 desá tků (150 Zdrávasů)


7. Kolik je v brněnské diecézi sídelních biskupů ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) více (když počítáme tajně vysvěcené)Září 2000
Otázky připravil: Mgr. Leo Zerhau


1. Kdo první prosadil v Církvi představu, že andělé nemají žádné tělo?
a) svatý Pavel v listu Titovi v 1. století
b) svatý Albert Veliký ve 13. století
c) Klement Alexandrijský ve 3. století


2. Svatý Jeroným se proslavil zejména:
a) odvážným vystupováním proti monotheletistickému bludu
b) překladem bible do latiny
c) spisem De principiis o základech víry


3. Když se sečte hmotnost a rozměry všech uctívaných úlomků svatého kříže na
světě, dojdeme k celkovému objemu odpovídajícímu:
a) kamionu dřeva
b) asi čtyřem skutečným křížům
c) malé části jednoho kříže


4. Jméno Gabriel znamená:
a) hrdina Boží
b) Bůh uzdravuje
c) kdo jako Bůh?


5. Svatý Václev se narodil:
a) v Praze
b) ve Staré Boleslavi
c) ve Stochově


6. Svatá Ludmila byla pohřbena:
a) ve Staré Boleslavi v kostele sv. Kosmy a Damiána
b) v Praze v bazilice sv. Jiří
c) na Sázavě v nově budovaném klášteřePrázdniny 2000
Otázky připravil: Zdeněk Drštka


1. Jak se jmenovali svatí Cyril a Metoděj vlastními jmény ?
a) Konstantin a Jan
b) Jiří a Michal
c) Konstantin a Michael


2. Sv.Cyril je pohřben v Římě v kostele:
a) sv.Pavla za hradbami
b) sv. Klimenta
c) sv. Víta


3. Ačkoli v našich zemích slavíme svaté Cyrila a Metoděje 5.7., v mezinárodním kalendáriu připadá jejich svátek na:
a) 14.2.
b) 23.8.
c) 2.11.


4. V červenci oslavíme jeden z mariánských svátků, ke kterému má zvláštní vztah jedna z řeholních rodin. Která ?
a) karmelitáni - jedná se o svátek Panny Marie Karmelské
b) salesiáni - jedná se o svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů, což byl titul prvního salesiánského kostela
c) dominikáni, kteří svátek Panny Marie Růžencové zavedli


5. Který světec, jehož svátek slavíme v červenci nebo srpnu je spolu s Cyrilem a Metodějem patronem Evropy:
a) sv. Augustin
b) sv. Benedikt
c) sv. Jakub apoštol


6. Co je to pala ?
a) látka na utírání rukou kněze
b) čtverec vyztužené látky na krytí kalicha
c) tácek na konvičkyČerven 2000
Otázky na červen připravil: Zdeněk Drštka
1. Mnozí mladí z České republiky se letos v srpnu chystají na setkání mládeže v Římě v rámci Světových dnů mládeže, které jsou v pořadí již :
a) 8
b) 15
c) 19


2. Tyto dny mají již určitou tradici, první se konaly:
a) 1983 v Denveru
b) 1985 v Římě
c) 1991 v Czenstochowe


3. Seslání Ducha svatého na apoštoly po Kristově Nanebevstoupení se odehrálo :
a) ve čtvrtek
b) v sobotu
c) v neděli


4. Mezi Sedm darů Ducha svatého patří dary:
a) v poznání a pokory
b ) poslušnosti a bázně Boží
c) rady a síly


5. 24.června slavíme narození sv.Jana Křtitele. Jeho otec Zachariáš je oslavil zpěvem, který začíná slovy:
a) Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid...
b ) Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji...
c) Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj...


6. Jak zemřeli sv.Petr a Pavel ?
a) Petr byl ukřižován, Pavel byl sťat mečem
b ) Oba byli sťati mečem
c ) Petr byl ukřižován, Pavel upálen


7. Ze světců, které si připomínáme v červnu, patří mezi české patrony:
a ) Zdislava a Prokop
b) Norbert a Vít
c ) Petr a PavelKvěten 2000
Otázky na květen připravil: Mgr. Petr Šikula


1. 1. května se slaví památka sv. Josefa dělníka a zároveň svátek práce. Jaký je původní vztah těchto dvou připomínek?
a) Původně to byla památka sv. Josefa, dělníka, ze které se v době komunizmu uchovala pouze připomínka hodnoty lidské práce
b) Původně to byl svátek práce, kterému se přiřadila patronátní ochrana sv. Josefa
c) Nemají mezi sebou žádný vztah, souvislost je čistě náhodná


2. Apoštol je slovo:
a) latinského původu a znamená “učedník”
b) hebrejského původu a znamená “stoupenec”
c) řeckého původu a znamená “poslaný”


3. Sv. Jan Sarkander je mučedníkem:
a) obrany víry proti pohanským germánům
b) misií ve Svaté zemi
c) zpovědního tajemství


4. Sv. Jan Nepomucký působil:
a) v Praze
b) na Velehradě
c) v Holešově


5. O kolika lidech se v Novém zákoně výslovně mluví jako o apoštolech ?
a) o 12
b) o 13
c) o 14 Podrobější vysvětlení


6. Zobrazení Panny Marie, která drží na klíně mrtvého Ježíše, se nazývá:
a) pieta
b ) ikona
c ) alma


7. Pohyblivý datum slavení nemá slavnost:
a) Zjevení Páně
b ) Těla a krve Páně
c ) Seslání Ducha svatéhoDuben 2000
Otázky na duben připravil: Zdeněk D. a Vojtěch P.


1. Letos jsou Velikonoce neobvykle pozdě, až 23.dubna. Mohou být ještě později ?
a) ne, letošní termín je nejzazší možný.
b) ano, a to 25. dubna.
c) ne, letošek je výjimka z důvodu Velkého Jubilea, jinak mohou být nejpozději 20. dubna.


2. Svatý týden začíná
a) na Květnou neděli
b) na 4.neděli postní, na což upozorňuje růžová liturgická barva.
c) týden před maturitou


3. Židovské svátky, které odpovídají našim Velikonocům, se nazývají
a) roš-ha-šana
b) jom kipur
c) šavuot pesach


4. Po slavnosti Zmrtvýchvstání začíná:
a) Velikonoční oktáv
b) Svatý týden
c) Velikonoční triduum


5. 31.března 2000 uplynulo deset let od:
a) biskupského svěcení Mons.Vojtěcha Cikrleho, brněnského diecézního biskupa
b) konce Desetiletí duchovní obnovy národa
c) založení plzeňské diecéze


6. Kolik má v současnosti katolická církev v České republice biskupů ?
a) 16
b) 10
c) 21


7. Na čtvrtou březnovou sobotu - 25.3.2000 - jsme oslavili 1. z deseti jubilejních farních dnů. Další oslavíme:
a) na čtvrtou dubnovou sobotu - 22.4.2000
b) o Slavnosti Kristova zmrtvýchvstání
c) o Svátku sv. VojtěchaBřezen 2000
Otázky na březen připravil: Oldřich Chocholáč


1. Kterým dnem začíná doba postní, která je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc ?
a) Velký pátek
b) Popeleční středa
c) Květná neděle


2. Během doby postní jsme vedeni k vnitřnímu obrácení a připomínáme si svůj křest. Katechumeni jsou postupně uváděni do křesťanského života. Kdo je nazýván "katechumenem"?
a) starší dítě nebo dospělý, který se připravuje na křest
b) člověk, který chce vstoupit do některého z řeholních společenství
c) jednotlivec, který soukromě studuje katechismus


3. 960 let uběhne od smrti světice, již si připomíná církev 3. března. Stala se manželkou sv. Jindřicha Bavorského, který byl roku 1014 korunován za cisaře. Jak se jmenuje tato světice?
a) sv. Zdislava
b) sv. Alžběta Uherská
c) sv. Kunhuta


4. Dnes je uctíván jako patron všech nemocnic a zakladatel řádu milosrdných bratří. Ve své době byl pastýřem, vojákem, pouličním prodavačem i bláznem na jihu Španělska 16. století. Jak se jmenoval muž, který svůj život zcela zasvětil péči o nemocné a jehož památku si připomínáme 8. března?
a) sv. Jan z Boha
b) sv. Benedikt
c) sv. Bruno


5. 17. března slavíme památku světce, který v 16-ti letech byl unesen piráty a prodán v Irsku, odkud utekl zpátky do Británie, aby se stal později biskupem a misionářem a obrátil na křesťanství velkou část obyvatel Irska. Jak se jmenuje tento velký světec 5. století, autor autobiografie "Vyznání", zakladatel mnoha irských klášterů ?
a) sv. Augustin
b) sv. Patrik
c) sv. Jindřich


6. O dalším světci se zmiňují evangelisté Matouš a Lukáš při líčení Ježíšova dětství a my si jej připomínáme 19. března. Je nazýván Snoubencem Panny Marie a roku 1654 byl připočten k českým patronům.
O kterého světce se jedná ?
a) sv. Rafael
b) sv. Petr
c) sv. Josef


7. "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s Tebou." - Tak pozdravil anděl Marii, když jí zvěstoval narození Božího Syna. 25. března si církev připomíná tuto událost. Jak se jmenuje slavnost tohoto dne?
a) Andělské navštívení
b) Zvěstování Páně
c) Zjevení PáněÚnor 2000
Otázky na únor připravil: Josef Poštulka


1. Brněnská katedrála byla původně zasvěcena sv. Petrovi. Kdy bylo toto zasvěcení rozšířeno o sv. Pavla ?:
a) kolem roku 1500
b) kolem roku 1650
c) v roce 1777


2. Při regotizaci brněnské katedrály byly přistavěny 2 věže, které jsou dnes typickou dominantou města. Jak jsou vysoké a kolik mají schodů ?
a) 68 m - 76 schodů
b) 79 m - 98 schodů
c) 81 m - 124 schodů


3. Chórová kaple brněnské katedrály, ve které se uchovává eucharistie je zasvěcena:
a) Uvedení Pána do chrámu
b) Zvěstování Páně
c) Proměnění Páně


4. Roku 1296 byla založena u kostela na Petrově kolegiální kapitula (později katedrální). Mezi její současné členy nepatří:
a) předseda biskupského soudu J. Pacal
b) generální vikář J. Mikulášek
c) biskupský vikář Ludvík Horký
d) kancléř biskupství Aleš Mikula


5. Náš diecézní biskup Vojtěch je členem ČBK. Kdo byl nedávno zvolen jejím místopředsedou ?
a) Václav Malý, pomocný biskup pražský
b) Dominik Duka, sídelní biskup královehradecký
c) Jan Graubner, arcibiskup olomoucký


6. U níže uvedených křesťanských sdělovacích prostředků se vloudil jeden chybný personální údaj. Který to je ?
a) Rádio Proglas - ředitel P. ing. Martin Holík
b) Vatikánský rozhlas - vedoucí redaktor P. Petr Kolář, SJ
c) Česká televize Brno (Křesťanský magazín) - vedoucí redaktor P. ing. Jiří FloriánLeden 2000
Otázky na leden připravil: Mgr. Vojtěch Protivínský


1. Jubilejní rok 2000 trvá:
a) 1.1.2000 - 31.12.2000
b) advent 1999 - vánoce 2000
c) 25.12.1999 - 6.1.2001


2. Jubilejní odpustky může získat každý člověk na kterémkoli místě, pokud se předtím smířil s Bohem ve svátosti smíření, přijal v příslušný den Eucharistii, vyjádřil své plné společenství s církví modlitbou na úmysl papeže a
a) podpoří-li finančně chudé
b) navštíví-li bližní v nouzi nebo těžkostech, jakoby konal pouť ke Kristu, který je v nich přítomen
c) zúčastní se alespoň tří bohoslužeb, každé v jiném městě


3. Pět holubic v logu Velkého jubilea symbolizuje
a) pět kontinentů a tedy všechny lidi celého, které Kristus vykoupil
b) pět darů Ducha Svatého
c) pět smyslů symbolizujících integritu člověka


4. Latinská slova ve stejném logu znamenají
a) Kristus Pán narozený světu
b) Kristus včera dnes navěky
c) Kristus počátek cíl věčnost


5. Ježíš dostal své jméno (oficiálně pojmenován):
a) při obřízce
b) při narození
c) při křtu v Jordáně


6. Jméno Ježíš znamená:
a) Bůh zachraňuje Podrobnější vysvětlení
b) Bůh je s námi
c) Bůh požehnal

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest