katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Sk 1,14
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1Kor 13,1
...hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

Lk 22,31
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 14,26
Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?

Lk 2,43
A já ti říkám: Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království...

Mt 16,18
Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.

Zl 127,1
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

2Kor 9,8
„Víte, že za dva dny budou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“

Mt 26,2
Už je tady ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků.

Mt 26,45
Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi

Lk 23,27
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal ... on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.

Iz 53,4
Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy...

Job 10,8
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

2Tim 4,2
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě...

Iz 55,1
Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

Lk 2,15
Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Lk 22,46
Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země.

Lv 19,36
... řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!

Zl 91,2
Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“

Lk 11,52
Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Pís 8,7
Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!

Jon 1,6
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1kor 11,28
„Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
... vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Zl 23,2
Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?

Mt 13,27
Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Zl 103,
Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Zl 103,15
Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou. Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí. Mají uši, ale neslyší, a není dechu v jejich ústech. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

Zl 135,15
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
...rozběhnou se za Božími dary; za obilím, vínem a olejem, za mláďaty bravu a skotu. Jejich duše bude jak zavlažená zahrada a už nebudou hladovět.

Jer 31,12
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách...

Zl 23,1
Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled...

Gn 2,9
A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili.

Sk 2,23
„Co mi dáte? Já vám ho zradím.“

Mt 26,15
Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Zd 2,18
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“

Lk 1,38
Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.

Mt 18,18
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
„Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“

Lk 4,3
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“

Jon 3,2
...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.

Dt 30,19
...„Já držím s Pavlem!“...

1Kor 1,12
„Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Mt 2,2
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

Iz 58,9
Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí; když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.

Zl 127,1
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.

Mdr 3,1
To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.Zl 24,6
Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže.

Zl 146,3
...nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu...

Flp 2,6
Já však jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Zase tě usadím ve stanech jako za dnů, kdy jsem se s tebou setkával.

Oz 12,10
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Iz 55,1
Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi.

Iz 65,17
Co člověk nejvíc potřebuje k životu, je: voda, oheň, železo a sůl, bílá pšeničná mouka, mléko a med, šťáva z hroznů, olej a oděv.

Sir 39,26
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil...

Zl 91,11
Hospodine, je čas jednat, tvůj Zákon se porušuje.

Zl 119,126
...a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu...

Jan 1,14
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

1Kor 13,2
Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.

Jan 10,3
Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! Hle, vyryl jsem si tě do dlani, tvé hradby jsou stále přede mnou.

Iz 49,15
Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha.

Iz 35,1
Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.

Jan 18,36
...mladší syn... odešel do daleké země.

Lk 15,13
Co myslíte? Přijde na svátky?

Jan 11,56
Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.

Jan 11,53
Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha, jenž stojí nad všemi národy, nad celou zemí!

Zl 46,11
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec...

Jan 6,44
Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno. Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů? Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?

Job 38,18
Nebuď nenasytný při žádném hodování a neoddávej se cele jídlu.
V hojnosti pokrmů číhá nemoc a nestřídmost má blízko k nevolnosti.
Mnozí skonali pro nestřídmost; kdo se umí ovládat, prodlouží si život.

Sir 37,29
Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Gal 4,7
Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, Hospodin však stvořil nebe.

Zl 96,5
Kdo na něho budou hledět, rozzáří se...

Zl 34,6
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Lk 1,30
I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“

Iz 2,2
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal 5,16
Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.

Iz 25,6
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lk 6,28
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.

1Sol 5,21
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.

Mdr 6,12
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1Kor 1,22
On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

Lk 11,46
Já však jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Zase tě usadím ve stanech jako za dnů, kdy jsem se s tebou setkával.

Oz 12,10
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“

Jan 20,16
Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.

Mk 6,31
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Gn 1,29
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.

Jan 6,51
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni.

Zl 104,30
"To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."

Sk 1,7
Milovaní, už teď jsme Boží děti.

1Jan 3,1
...upletli korunu z trní...A odvedli ho k ukřižování.

Mt 27,29
...Toto je moje tělo, které se za vás vydává....Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.

1Kor 11,24
Pilát se ho otázal: „Ty jsi židovský král?“
On mu odpověděl: „Ano, já jsem!“

Mk 15,2
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.

Zl 46,11
Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.

Lk 15,15
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!

2Kor 5,20
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 5,23
Podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem, dělá veliké věci, nad naše poznání:
sněhu velí: ‚Padej na zem‘ a dešti: ‚Ať prší‘, a déšť padá v mocných proudech.

Job 37,5
Tak praví Hospodin: Shromáždím je ze všech zemí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jedno pravidlo k životu, aby se mě báli po všechny dny, a bude dobře jim i jejich synům. Sjednám s_nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro.

Jer 32,37
Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyšlo z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."


Iz 55,11
Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím.

Iz 42,16
...řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

Lk 2,15
...uvažovali o tom v srdci a ptali se: Co asi z toho dítěte bude?...

Lk 1,66
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Lk 1,30
Stále se radujte...

1Sol 5,16
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Iz 9,1
Věrný přítel je elixír života, najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem.

Sir 6,16
Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.

Gal 2,19
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.

Zl 24,3
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nm 6,24
Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou prospět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. Tak vaše řeč přinese užitek těm, kdo vás budou poslouchat.

Ef 4,29
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? ... Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Rim 8,35
Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?

Mt 16,26
Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“

Gn 28,15
Hospodine, buď mou spásou! Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě.

Iz 38,20
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Zl 27,14
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu...

Iz 41,10
Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami.

Mk 6,32
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.

Ez 36,25
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

Jan 12,26
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
...jiná (zrna) však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný.

Mt 13,8
Vy však jste ,rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

2Pt 2,9
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím...

Gn 1,27
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.

Jan 6,53
Ztišil, zklidnil jsem své srdce jako dítě v klíně matky.
Jako dítě zkonejšené ztichla ve mně duše má.

Zl 131,2
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy...

Jan 16,12
Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu,žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.

Zl 115,12
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

Jan 15,4
Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Pís 8,7
Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, bezúhonného a neposkvrněného beránka.

1Pt 1,18
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“

Zj 21,5
Josef šel a tělo sňal.Přišel také Nikodém... a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.
41V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován.
42Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.

Jan 19,38
Josef šel a tělo sňal.Přišel také Nikodém... a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.

Jan 19,38
Hospodinův plán se zdaří skrze něho. Po útrapách se jeho duše nasytí světlem, svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny.

Iz 53,11
Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví.

1Kor 11,25
...řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“

Mt 26,21
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.

Zl 42,12
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.

Mt 17,1
Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

Mt 7,16
Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

1Kor 3,16
Velebte Pána, lijáky, sněhy, ledy a zimy, velebte Pána! Velebte Pána, sněhy a jíní, vy dny a noci, velebte Pána!

Dan 3,68
Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?

Job 31,4
...všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Sk 1,14
A řekl ženě: „Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“

Lk 7,50
Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, nad tebou však září Hospodin, jeho velebnost se zjevuje nad tebou.

Iz 60,2
...hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu...

Mt 2,13
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“

Lk 2,10
Zdvihnete, brány, své klenby,zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!


Zl 24,7
Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha!

Iz 2,2
...slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti...

Mal 3,19
...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

Mt 25,37
Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, ...do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho....Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

Dt 8,7
Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr.

Iz 64,5
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Mt 11,25
Kam bych mohl před tvým duchem jít, kam bych mohl prchnout před tvou tváří? Vystoupil bych do nebe – jsi tam; ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!

Zl 139,7
Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.

2Sol 3,11
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.

Jan 14,2
Což to všechno nestvořila má ruka?

Sk 7,50
...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

2Kor 9,6
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Iz 41,10
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Dt 6,5
...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš?

Rim 2,18
„Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“

Ex 16,23
A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým...

Sk 2,3
Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sir 6,15
...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...

Zj 21
...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...

Zj 21,1
...v životě mé matky jsi mě utkal.

Zl 139,13
...pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil...

Sk 10,39
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

Mk 15,24
Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.

1Kor 11,25
"Ty jsi tedy Boží Syn?" Odpověděl jim: "Ano, já jsem!"

Lk 22,70
V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj ...

Zl 72,7
Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho...!

Lk 15,22
...jejich bohem je břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.

Flp 3,17
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, ...Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“

Lk 4,5
Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.

Lk 9,2
A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.

Lk 9,3
Ihned opustili sítě a šli za ním.

Mk 1,18
Ihned opustili sítě a šli za ním.

Mk 1,18
Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.

Zl 26,8
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? ...
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.

Zl 8,5
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“

Jan 2,7
Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití? ... Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.

Job 38,22
Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jim, když ty jsi v plné síle.

Sir 3,12
Jak krásné je vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu...


Iz 52,7
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Iz 41,13
Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh.

Mt 18,33
Ale vidíme ... Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Zid 2,9
Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

Mt 22,4
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
„Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Gn 2,11
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Zl 118,24
Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany spravedlivých zaznívá.

Zl 118,15
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, nezáviď těm, kdo páchají nepravost, vždyť zvadnou rychle jako tráva, jako zelená bylina uschnou.

Zl 37,2
Boháč jen promluví, a všichni hned zmlknou, a co řekne, vynášejí až do nebe. Chudák promluví, a už se ptají: „Co je to za člověka?“ A když zakopne, ještě ho postrčí.

Sir 13,23
„Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.

Lk 1,19
Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.

Ez 34,27
Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?

Job 31,4
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?

Kaz 3,1
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla. Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu.

Pr 6,20
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mt 7,11
... Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Mt 18,3
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. ... Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Lk 1,30
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.

Sir 40,28
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Pr 22,6
Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gn 1,7
Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.

Zl 48,13
Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

Iz 51,6
Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

Zl 5,8
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
... od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti.

Jer 8,10
Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Iz 44,18
Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,
tomu, který ... dává na horách růst trávě,tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.

Zl 147,7
Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.

Sir 32,1
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 5,23
...učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce...

Mt 11,29
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Jan 3,1
...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Lk 3,16
„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Mk 9,37
Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.

Jer 2,7
...mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí...

Zl 103,11
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy ...

Pis 2,11
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Jan 10,11
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!

Zl 122,1
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

Lk 24,32
„Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!

Lk 23,25
A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Iz 53,4
Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“
Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“

Jan 13,6
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,6
„Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“

Lk 22,34
Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu

Mk 15,17
...světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Jan 3,19
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

Jan 2,16
Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Iz 1,16
Všichni jsou zbloudilí, zkažení vesměs,nikdo už, nikdo z nich nekoná dobro.

Zl 14,3
Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!

1Kor 9,24
Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.

Jl 2,13
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva.

Iz 66,13
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“

Lk 9,47
Jako když se ptáci slétají k zemi , sype vločky sněhu, a ty usedají, jako by se snášela hejna kobylek. Jeho krásnou bělostí je oslněno oko a srdce žasne nad jeho přívalem.

Sir 43,18
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Dt 5,33
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!

Iz 60,1
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lk 6,28
Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lk 2,40
... ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí.

Flp 2,6
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jan 1,5
„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.

Iz 52,7
Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň?

Iz 63,17
Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!

Lk 12,49
Moje království není z tohoto světa.

Jan 18,36
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“

Jan 7,38
‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘

Mt 25,34
...jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

Jan 12,24
S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

Kol 3,16
...jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

1Pt 1,15
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1Kor 1,22
Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“

Joz 24,15
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.

Iz 58,13
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Zj 12,17
Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

Jer 17,10
Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Synu, jdi dnes pracovat na vinici!

Mt 21,28
Vychovávej svého syna a pracuj na něm, abys nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost.

Sir 30,13
Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.

Sir 7,22
Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.

Flp 1,15
Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“

Mk 10,51
Syn ctí svého otce a služebník svého pána. „Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: ‚Čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: ‚Čím jsme tě poskvrnili?‘ Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.

Mal 1,6
Hle, jsou darem Páně synové, jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má...

Zl 127,3
"Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, ... že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Lk 1,46
„Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.

Nm 13,27
Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám...

Zl 104,14
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Zl 37,5
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Zl 90,2
Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu je nám, že jsme se chvástali bohatstvím?

Mdr 5,8
... a ty přicházíš ke mně?

Mt 3,14
Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.

Iz 42,10
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.

Pr 12,27
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Iz 35,10
... on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Lk 3,16
...hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamitě, ... slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."

Sk 2,6
Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami...

Sk 1,12
Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

Mt 13,8
Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

Lk 2,19
Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.

Lk 2,19
Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Gn 9,13
Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.

Zl 103,11
„O čem to spolu cestou rozmlouváte?“

Lk 24,17
Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Lk 24,5
Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ... svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny.

Iz 53,11
Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení,jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.
A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi,

Iz 53,3
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy.

Pís 2,11
Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi.

Lk 23,28
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

Mt 23,23
... nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu ...

Flp 2,6
A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci.

Mt 6,16
Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce
a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.

Pr 23,31
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

Lk 10,21
Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, ... zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.
Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.

Lv 26,3
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!

Zl 122,1
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Za ně prosím. ... V nich jsem oslaven...Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Jan 17,11
Jako když se ptáci slétají k zemi , sype vločky sněhu, a ty usedají, jako by se snášela hejna kobylek. Jeho krásnou bělostí je oslněno oko a srdce žasne nad jeho přívalem.

Sir 43,18
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Mt 2,9
... řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lk 2,15
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Lk 2,10
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Mt 5,5
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

Zl 62,2
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

Zl 62,2
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“

Iz 54,10
Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘

Lk 12,18
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

Lk 1,28
Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.

Rim 15,4
Už vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.

Rim 13,11
Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“

Jan 21,18
On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

Kol 1,13
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Pr 16,9
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Zl 37,5
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.

Mdr 3,1
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Mt 5,7
Bůh ... učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

2Sam 22,35
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 5,23
Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?

Job 38,28
Proto praví Svatý Izraele toto: „Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte,proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se zhroutí náhle, znenadání.Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť, nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.“

Iz 30,12
Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

Iz 61,11
Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada, ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.

Sir 40,27
Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

Zl 20,8
...ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,8
A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

Sir 6,18
‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.

Iz 42,6
Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.

Iz 48,21
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.

Dt 10,12
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Pr 18,10
Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš.

Ex 34,21
Nebuď nenasytný při žádném hodování.

Sir 37,29
...nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,
tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.

Pr 30,8
... protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce ...

Iz 61,1
Ježíš ... odplul lodí na pusté místo, aby byl sám.

Mt 14,13
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Gn 1,1
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.

Ef 6,18
Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Iz 35,10
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“

Dt 31,8
Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?

Sk 7,49
V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Lk 10,21
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

Mk 9,5
Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

Jak 1,23
„Přijměte Ducha svatého."

Jan 20,22
Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?

Lk 1,43
"Vyšel rolník na pole, aby rozséval. Jak rozséval, padlo některé zrno na cestu, kde je buď zašlapali lidé, nebo sezobali ptáci.

Lk 8,5
A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

Zj 7,17
Hle, všecko tvořím nové.

Zj 21,5
Téhož dne se ...ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.

Lk 24,13
Vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

Sk 2,24
On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Iz 53,5
"Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy."

Jan 13,15
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,6
V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.

Iz 54,8
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán.

Sk 2,23
Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.

Lk 15,32
Vím, komu jsem uvěřil.

2Tim 1,12
... neboť nikdo nezvítězí svou silou.

1Sam 2,9
Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel... neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.

Dt 4,23
Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“A opět se sklonil a psal po zemi.

Jan 8,7
Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

Mt 12,34
Nebuď domýšlivý na oděv, který oblékáš, a nevynášej se, budeš-li oslavován; neboť obdivuhodné jsou skutky Hospodinovy, lidem však zůstávají skryty.

Sir 11,4
Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.

Jl 2,18
Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Lk 5,11
Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká?

Iz 10,15
Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě.

Pr 14,8
Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.

Dt 30,20
Vyjdu-li na pole, hle, pobití mečem,
vejdu-li do města, hle, zmoření hladem.

Jer 14,18
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Jan 2,1
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.

Tit 3,4
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!

Nm 6,23
V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna.

Zid
... a dá mu jméno Emanuel (to je 'Bůh s námi').

Iz 7,14
I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?

Mal 3,1
Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

Zl 71,3
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

Iz 48,17
Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Lk 1,30
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Flp 4,4
Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů... Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět... A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Lk 21,25
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Zj 5,12
Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

Jer 29,11
Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

Zl 88,3
Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.

1Thess 4,14
Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Zl 105,3
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

Zl 17,6
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Zl 130,3
... takže již nejsou dva, ale jeden.

Mk 10,8
Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.

Dan 3,31
Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim:
„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne;
a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Mk 9,36
Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu. (srv. Sir 36,18)

Sir 36,18
Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí;
jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Zl 119
Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Zl 86,3
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Zl 86,1
Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Zl 84,10
Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. (viz Žl 74,20.19.22.23)

Zl 74,20
Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas:
To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Mt 17,5
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

Zl 70,2
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Zl 68,7
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Zl 54,6
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Zl 17,15
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Zl 48,10
Jděte a učte všechny národy; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Mt 28,19
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

Mt 16,16
Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

Zl 28,8
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Zl 27,7
Bůh nás miloval věčnou láskou a otevřel nám v srdci svého Syna pramen milosti a slitování. (srv. Jer 31,3)

Jer 31,3
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

Zl 27,1
Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, praví Pán.

Jan 6,55
Protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

gal 4,6
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja. (viz Řím 5,5, 8,11)

Rim 5,5
Prosím, Otče, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Aleluja.

Jan 17,22
Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Aleluja.

Sk 1,11
S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja. (srv. Iz 48,20)

Iz 48,20
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

Zl 98,1
Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.

Zl 33,5
Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména,
vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

Zl 66,1
Jako novorozené děti žádejte duchovní, nefalšované mléko Božího slova, abyste jím rostli ke spáse. Aleluja.

1Pt 2,2
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Aleluja!

Rim 6,9
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Flp 2,8
Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

1Kor 11,24
Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Mt 21,9
Kristus, když přicházel na svět, řekl:
Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.

Zd 10,5
Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla.

Zl 43,1
Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou. (viz. Lk 12,42)

Lk 12,42
Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srv. Iz 66,10–11)

Iz 66,10
Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech zemí.
Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot.
A vložím do vás nového ducha, praví Pán.

Ez 36,23
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Zl 27,8
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni,
zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.

Zl 91,15
Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. (srv. Mdr 11,23–24)

Mdr 11,23
Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Zl 31,3
Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh.

Zl 95,6
Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid,
abychom chválili tvé svaté jméno. (srv. Žl 106,47)

Zl 106,47
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

Zl 96,1
Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno. (srv. Žl 106,47)

Zl 106,47
Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.

Zl 66,4
Dej na radu vlastního srdce, nad něž nemáš nic spolehlivějšího.
Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců,
kteří sedí na vysoké věži,
ale především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě.

Sir 37,13
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“ (srv. Mt 3,16–17)

Mt 3,16
Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe.


Mdr 18,14
Dnes vzešlo nad námi světlo, protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje, otec budoucího věku,
jeho království nebude mít konce. (srv. Iz 9,1.5; Lk 1,33)

Iz 9,1
Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Lk 2,16
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Iz 9,5
Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak;
ať se otevře země a zplodí spásu!

Iz 45,8
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Flp 4,4
Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu,
neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti
jako nevěstu ozdobenou šperky.

Iz 61,10
Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá,
že uslyšíte jeho mocný hlas. (Vstupní antifona 2. ne adv.- srov. Iz 30,30)

Iz 30,30
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji,
kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.
Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

Zl 25,1
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?
A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši,
ten, kdo nepřísahá lstivě.
Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

Zl 24,3
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Ex 20,11
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu
za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Gal 5,13
...s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem,
jak vám dává Duch.

Kol 3,16
Držte se lásky a usilujte o duchovní dary.

1kor 14,1
I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby
a vyvedu vás z hrobů, můj lide.

Ez 37,13
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení.

Mdr 3,1
Pojďte a pozorujte Boží skutky: podivuhodně jednal s lidmi!

Zl 66,5
Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy!
Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc
po všechna pokolení.

Dan 3,33
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry,
jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

2Kol 2,6
Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad dary?

Sir 18,17
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Ez 36,26
Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1Kor 11,28
Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraóna a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost .“
Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“

Ex 5,1
Který bůh je velký jako Bůh náš ?

Zl 77,14
Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě
a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas,
nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti,
vždyť má v sobě moje jméno.

Ex 23,20
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

Mt 3,8
Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.

Pr 5,6
Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
..., až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina,
svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Dt 8,12
Není-li už dřevo, uhasne oheň, není-li klevetník, utichne svár.

Pr 26,20
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Iz 40,31
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Pr 2,6
On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.

Zl 33,15
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh?
Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách,
miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu,
celým svým srdcem a celou svou duší.

Dt 10,12
Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli!

Nm 24,5
Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká.

Sir 38,4
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama
a žena ať má před mužem úctu.

Ef 5,33
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval,
řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“
A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Zl 32,5
Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami klanět se Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:
Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.

Jer 7,2
Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak,
hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak;a vane-li jižní vítr, říkáte:
‚Bude vedro‘ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi
i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?

Lk 12,54
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1Pt 2,9
Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé.
Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země.

Lv 19,36
Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži,
který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

1Jak 1,23
Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

Iz 43,1
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh,
přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede
a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Dt 5,33
Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

Zl 50,12
Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

1Sol 4,9
Ze svého chleba dávej hladovému a ze svých oděvů nahým.
Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství,
a tvé oko ať nezávidí, když prokazuješ milosrdenství.

Tob 4,16
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží
a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2Kor 13,13
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mt 5,8
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli.


Sk 2,5
Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný,
ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“
...Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.

Dt 30,11
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.

Jan 16,13
Upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází.

Sk 1,10
Máš o zemi péči:zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy,
vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.

Zl 65,10
Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada,
ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.

Sir 40,27
Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím.

Zl 101,5
Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš.

Ex 34,21
... takže již nejsou dva, ale jeden.
A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Mt 19,6
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města,
které se jmenuje Nazaret,k panně zasnoubené muži jménem Josef,
z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Lk 1,26
On dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Mt 5,45
Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

Sir 3,17
Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou?

Jak 3,11
Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu,
co mluvili proroci!

Lk 24,25
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“,
to znamená ‚Mistře‘

Jan 20,16
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“

1Kor 11,23
Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.

Jan 12,8
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!

Zl 27,14
Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou:
ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé,
vstanou k odsouzení.

Jan 5,28
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1Kor 1,18
Radostně služ Hospodinu!

Zl 100,2
Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

Zl 40,11
A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci;
ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali,
že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Mt 6,16
Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal
o naději, kterou máte,ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.

1Pt 3,15
Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista,
a to Krista ukřižovaného.

1Kor 2,2
„Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“

Mt 4,3
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

Zl 23,1
Neboť jako prášek na misce vah je před tebou celý svět
a jako kapka ranní rosy padající na zem.

Mdr 11,22
Nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Zl 34,11
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.

Pr 6,6
Nebuď nenasytný při žádném hodování a neoddávej se cele jídlu.

Sir 37,29
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci,
máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Ef 2,19
Bože, chci ti zpívat novou píseň,
s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.

Zl 144,9
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?

Job 37,18
Toto praví Hospodin o svém pomazaném, ...: „Já jsem ho uchopil za pravici, ..., zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.

Iz 45,1
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

Zl 72,12
Neboť palác zchátrá, hluk města ustane.

Iz 32,14
Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lk 2,40
Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům.

Pr 26,15
Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci
a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

1Sol 4,11
Hospodin dopřeje dobrých časů , svou úrodu vydá naše země.

Zl 85,13
Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?

1Kor 4,21
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Hospodin ... střeží cestu svých věrných.

Pr 2,8
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1,13
Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů,
on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného.

1Jan 1,8
Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo.

Lk 2,15
A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka
bude sedmkrát větší , jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin
ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

Iz 30,26
Hospodin osvobozuje vězně.

Zl 146,7
Neopouštěj starého přítele, žádný nový se mu nevyrovná.
Nový přítel je jako nové víno. Teprve až zestárne,
budeš je s požitkem pít.

Sir 9,10
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!

Zl 98,3
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

Rim 13,11
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.

2Kor 10,3
Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“

Lk 23,38
Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.

Pr 13,4
Učiním, že se budete řídit mými nařízeními,
zachovávat moje řády a jednat podle nich.

Ez 36,27
Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli,
naděje rouhače přijde vniveč;
ve své důvěřivé jistotě se zklame, jeho doufání – toť pavučina.

Job 8,13
Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy.
Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.

1Pt 1,24
Pohledy potřebných nenechávej bez povšimnutí.

Sir 4,1
Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu,
co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti
a chvále přede všemi pronárody.

Iz 61,11
Hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst,
ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou.

Zj 7,9
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici,
pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘

Iz 41,13
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.

Ex 20,9
„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil
a neodepřel jsi mi svého jediného syna,
jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím
jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu.

Gn 22,16
Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

Lk 6,30
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout.

Mt 11,28
Obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití
se přese mne převalily.

Jon 2,4
Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Lk 1,30
Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte.

Ag 1,6
I uslyší v onen den hluší slova knihy
a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.

Iz 29,18
Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Jan 15,8
... abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo,
čerpali naději.

Řím 15,4
Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti
a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi.

Nm 21,4
Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.

Mt 20,4
...ve shromáždění však – abych poučil i druhé –
raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.

1Kor 14,19
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou
ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen,
aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

Lk 8,16
Jako listí rašící na košatém stromu, kde jedno opadá a druhé vypučí,
je stejné i pokolení z masa a krve; jedno skonává, zatímco druhé se rodí.

Sir 14,18
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Pr 3,1
„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom
a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?

Lk 12,16
Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu.

Zl 142,8
Jsou tupí a hloupí do jednoho, dají se vodit přeludy, pouhým dřevem,tepaným stříbrem
dovezeným z Taršíše a zlatem z Úfazu, výrobkem řemeslníka a rukou zlatníkových;
je oděno purpurem a nachem,
ale vše je výrobek dovedných řemeslníků.
Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný.

Jer 10,8
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

Jer 31,25
Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Mt 4,22
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Pr 18,10
Každému požehnal zvláštním požehnáním.

Gn 49,28
Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem,
abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.

Ex 16,12
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem
a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď
a přines svůj dar.

Mt 5,23
Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.

Zl 33,21
Brzy se spoutanému otevře žalář.

Iz 51,14
Pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm ... vstříc Hospodinu,
že přichází, že přichází soudit zemi.

Zl 96,12
Sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn.

Iz 43,26
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne

Jan 10,14
Neberte si měšec ani mošnu ani obuv.

Lk 10,4
Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře,
jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

Pr 27,3
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Jak 4,7
V jeho dnech rozkvete spravedlivý.

Zl 72,7
V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců.

Sk 22,3
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.

Zl 37,4
...neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Zl 117,2
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni.

Zl 80,4
Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil.

1Kor 13,11
Nemylte se: Ani ... zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1Kor 6,9
"Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará
o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,
kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.

Ez 34,11
Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově?
A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?

1Kor 10,16
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,
který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

1Kor 6,19
Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: Hospodin tě požehná a ochrání tě,Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nm 6,23
Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?

Job 37,16
Za žádných okolností se neutíkej ke lži,
zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

Sir 7,13
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se
a na každém z nich spočinul jeden.

Sk 2,3
Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.
Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte
a příštímu pokolení vyprávějte:
„Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.“

Zl 48,13
Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.

Lk 24,49
Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne.
Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.

Flp 4,10
Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno,
co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho,
co bylo, a že i lidský rod takto povstal.

2Mak 7,28
Jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:
zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne.

Zl 90,5
Člověk se slitovává nad svým bližním,
ale Hospodin má slitování se všemi tvory:
kárá, vychovává i poučuje a přivádí je k sobě zpět jako pastýř své stádo.

Sir 18,13
Ty, Hospodine, ač sám ničeho nepotřebuješ,
chtěl jsi mít chrám, kde mezi námi přebýváš.

2Mak 14,35
Může panna zapomenout na své šperky, nevěsta na svůj svatební pás?
Můj lid však na mě zapomíná po nespočetné dny.

Jer 2,32
„Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi,
ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli.“

Sk 5,23
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu,
lámali chléb a modlili se.

Sk 2,42
Já jsem chléb života.

Jan 6,48
Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.

Zl 118,20
Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.

Lk 24,29
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí,
zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.

Iz 53,3
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

1Kor 11,26
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,8
Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.

1 Paralipomenon 29,13
Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců,
kteří sedí na vysoké věži,ale především pros Nejvyššího,
aby řídil tvou cestu v pravdě.

Sir 37,14
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

Jan 19,25
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Iz 40,8
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás
a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo;

Jan 15,16
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;
a svítí všem v domě.

Mt 5,15
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky;
buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Mt 10,16
Avšak oni křičeli: „Na kříž, na kříž s ním!“

Lk 23,21
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného.

1Kor 1,22
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“

Lk 4,5
...a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy.

1Kral 11,10
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

2Kor 6,2
A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

1Kor 10,12
Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.

Zl 118,19
Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční.
Každý ať dá podle toho, co má.

2Kor 8,11
Sněhu velí: Padej na zem.

Job 37,6
Tento příkaz, který ti dnes udílím,
není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.

Dt 30,11
Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic.
Zvolit vás je ohavnost.

Iz 41,24
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu,
k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal 5,16
Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.

Pr 17,3
Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem,
ať si jdou za svými plány.

Zl 81,13
Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta
a buď tam, dokud ti neřeknu.

Mt 2,13
Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší.

Iz 60,5
Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život.
A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1Jan 3,16
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan 1,14
Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

1Jan 1,5
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn.

Iz 9,5
Ať si jejich vody hučí, ať se pění,
ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

Zl 46,4
S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine.

Zl 119,166
Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.Více než stráže
na svítání ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.

Zl 130,6
Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu!
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!

Iz 40,3
Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci
a nic se neskryje před jeho žárem.

Zl 19,7
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy,
neboť vaše vykoupení je blízko.“

Lk 21,28
Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.

Iz 49,16
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Mt 25,34
Zastrašování a povýšenost připraví člověka o bohatství,
tak zpustne dům pyšného.

Sir 21,4
Jan byl svíce hořící a zářící,
a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.

Jan 5,35
Jak si vážím divů , které konáš, Bože!
Nesmírný je jejich počet,
sčetl bych je, ale je jich víc než písku.

Zl 139,17
Já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti,
a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože!

Zl 43,4
Ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho stromy,
neboť Hospodin vykoupí Jákoba.

Iz 44,23
Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu,
kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

Jan 5,25
Vy však jste "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu", abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1Pt 2,6
Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš,
a zase tě přivedu do této země.
Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“

Gn 28,15
Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“
V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Jan 19,27
Byl krásný svou velikostí a délkou svého větvoví,
neboť zakořenil u hojných vod.

Ez 31,7
Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem,
kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.

Pr 28,19
Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Lk 12,31
Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.

Jan 2,3
Jakou bázeň vzbuzuje toto místo!
Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.

Gn 28,17
Mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl,
že ruka Hospodinova to učinila
a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.

Job 12,8
Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se.
Přitom se ohřeje a zvolá: „To jsem se zahřál, je mi teplo!“

Iz 44,16
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16
Potom mu znehybněla tvář, muž Boží nadobro strnul.

2Kral 8,11
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší,
pět žalmy,hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost
při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru.

Zl 92,2-4
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

Jan 4,13
Mluv k Izraelcům a řekni jim: Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lv 18,2
Co člověk nejvíc potřebuje k životu, je: voda, oheň, železo a sůl,
bílá pšeničná mouka, mléko a med, šťáva z hroznů, olej a oděv.

Sir 39,26
Ale vy ostatní, udatní bohatýři, vojensky seřazeni přejdete
před svými bratřími řeku a budete jim pomáhat,
dokud Hospodin nepřivede do odpočinutí vaše bratry jako vás.

Joz 1,14
Přistupte ke mně, nevzdělaní, a přebývejte u mne v domě,
kde dojdete vzdělání.

Sir 51,23
Všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin,
jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký.

Ez 17,24
Dám vám ve vhodném čase vydatné deště,
země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

Lv 26,4
Naše dny na zemi jsou jako stín.

1 Paralipomenon 29,15
Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl.

Mt 10,10
Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.

Kaz 11,7
Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou.

Zl 104,10
Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor,
jeho klasy budou jako libanónské cedry ,
obyvatelé měst pokvetou jak bylina země.

Zl 72,16
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Jan 20,23
Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří,
lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

Mk 9,42
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1Pt 3,18
Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda,
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

Mt 8,20
Vzhůru, vydejme se na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.

Jer 31,6
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty,
kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili,
měli za hosty anděly.

Zid 13,1
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Zj 21,6
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Mk 16,15
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít,
a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Am 5,14
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady,
Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“

Gn 3,3
Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal.

Gn 2,2
Ač malí počtem, zase dobyli celou zemi. Zahnali na útěk množství cizáků,znovu obnovili chrám proslulý po celém světě, osvobodili město, znovu zjednali platnost zákonům, které měly být zrušeny. To vše proto, že jim Hospodin milostivě projevil veškerou přízeň.

2Mak 2,22
Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit.

Jer 31,12
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou.

Zl 16,11
Až vstoupíte na pokraj jordánských vod, zůstanete v Jordánu stát.

Joz 3,8
Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.

Mt 4,19
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.

1Kor 1,28
‚Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou!
Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin,
a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?

Sk 7,49
Což rosa nemírní sluneční žár?
Tak slovo může znamenat víc než obdarování.

Sir 18,16
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít,
kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kaz 11,4
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě.

Sk 2,1
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost
nad jedním hříšníkem, který činí pokání,
než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Lk 15,7
Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?

Sk 1,6
Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy
za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citer.

1 paralipomenon 15,28
Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů,
ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha,
navěky a navždy.

Mich 4,5
Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo;
Bůh však jednou učiní konec obojímu.

1Kor 6,13
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam.
Po zemi se objevují květy.

Pís 2,11
Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám,
se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Lk 13,24
Poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.

Lk 10,1
je čas plakat i čas smát se,
čas truchlit i čas poskakovat.

Kaz 3,4
Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny,
kdy bude pučet a rozkvete Izrael.

Iz 27,6
Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne.

Num 11,23
Hospodinova milosrdenství je plná země.

Zl 33,5
Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Lk 24,5
V onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

Iz 2,17
Pak vzal kalich, vzdal díky,
podal jim ho a pili z něho všichni.

Mk 14,23
Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“
Všichni volali: „Ukřižovat!“

Mt 27,22
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gal 6,2
Neboť Bůh tak miloval svět.

Jan 3,16
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.
Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem,
vyvěrajícím k životu věčnému.

Jan 4,14
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina
a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti.

Sir 10,12
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“
Hospodine, tvář tvou hledám.

Zl 27,8
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází
jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

1Pt 5,8
Obdivuješ ty velké stavby?
Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.

Mk 13,2
Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým;
jejich nepravosti on na sebe vezme.

Iz 53,11
Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu,
dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.

2Kor 9,10
„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem
i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi.

Gn 9,9
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost,
jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích,
aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Mt 6,2
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy,
soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

Zl 86,11
A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.

1Sam 9,27
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi
každou bylinu nesoucí semena i každý strom.

Gn 1,29
Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda,
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.

Lk 9,58
A otázal se: „Kterou cestou potáhneme?“
On odvětil: „Směrem k Edómské poušti.“

2Král 3,8
Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu.
Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte,
a anděl smlouvy, po němž toužíte.

Mal 3,1
Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci,
které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely
z tvého srdce po všechny dny tvého života.

Dt 4,9
Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne;
a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal.
Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.

Lk 9,48
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho,
on sám bude jednat.

Zl 37,5
Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť,
nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek,
aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.

Iz 30,14
A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme
do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat
a vydělávat“ - vy přece nevíte, co bude zítra!

Jak 4,13
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země,
od věků na věky jsi ty, Bože.

Zl 90,2
On svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti.

Mt 2,8
Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi
i veškerým živým tvorstvem.

Gn 9,14
Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle
a není nikomu kamenem úrazu.

1Jan 2,10
I porodila svého prvorozeného syna,
zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Lk 2,7
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Mt 2,10
Vichřice vyráží ze své komnaty a severák přináší chlad;
svým dechem vyvolává Bůh led.

Job 37,9
Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným:
‚Pojďte, vše už je připraveno.‘

Lk 14,17
Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou.
Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží.
Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.

Iz 35,8
Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost;
nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní.
„Já, Hospodin, to stvořím.“

Iz 45,8
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese
a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu,
jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“

Iz 52,7
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Iz 9,1
Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů,
aby jeho bratři neztratili odvahu jako on.

Dt 20,8
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.
Hospodin slyší, když k němu volám.

Zl 4,4
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst.

Mt 25,35
Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,...
na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.

Iz 2,12-16
Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,
a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny.
Bůh viděl, že to je dobré.

Gn 1,12
„Jděte v pokoji.
Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Tvé oči ať hledí rovně,
zpříma před sebe se dívej.

Pr 4,25
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.

1Sol 4,16
Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další,jak tam stojí,
a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu:
‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘

Mt 20,6
Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,
zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,

Zl 124,2-4
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska,
než z vykrmeného býka a s tím nenávist.

Pr 15,17
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh,
v nějž doufám.“

Zl 91,2
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1Kor 13,1
Svůj poklad si ulož tak, jak přikazuje Nejvyšší,
a prospěje ti víc nežli zlato.

Sir 29,11
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle;
a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Mt 10,27
Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!

Zl 97,1
Žeň je velká, dělníků málo.
Proste proto Pána žně,
ať vyšle dělníky na svou žeň!

Mt 9,38
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15,5
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Zid 10,23
Každý strom se pozná po svém ovoci.
Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.

Lk 6,44
Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je,
bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

Mt 7,26
Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský
a muži judští sadbou, z níž měl potěšení.

Iz 5,7
Z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Mich 5,1
Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi.
Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.

Gn 11,4
Velká a vzácná naučení nám byla dána prostřednictvím Zákona, Proroků a ostatních spisů...
Ti, kteří je čtou, mají se nejen sami poučit, ale kteří milují učení,
mají být jak slovem, tak i písmem prospěšni i těm, kdo stojí mimo.

Sir 0,5
Ztišil, zklidnil jsem své srdce jako dítě v klíně matky.
Jako dítě zkonejšené ztichla ve mně duše má.

Zl 131,1-2
Nedej se strhnout vášněmi své duše, aby tě nerozervaly
jako zdivočelost býka. Ohlodají ti listí, zničí tvé plody,
a ty zůstaneš holý jako opadaný strom.

Sir 6,2-3
Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru
a duch zvířat sestupuje dolů k zemi?

Kaz 3,21
Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk,
a tak si ze země dobýval chléb.

Zl 104,14
Přebýváme ve stanech. Uposlechli jsme.
Konáme přesně to, co nám přikázal náš otec Jónadab.

Jer 35,10
Vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.

Mt 17,1
To čiňte na mou památku.

Lk 22,19
Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš.
Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči.


Z 65,10
„Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky,
neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“

Ex 3,5
A tehdy si udělali sochu telete,
začali této modle obětovat
a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti.

Sk 7,41
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

Mt 28,19
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání,
a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘
Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

Lk 3,8
‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘
Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž.
Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.

Mt 21,28
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!
Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to,
co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost.

Mt 23,23
Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil?
Kdo shrnul v odměrku všechen prach země
a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách?

Iz 40,12
Ten, který přijal pět hřiven,
ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.

Mt 25,16
Všichni ... říkali: „Čím toto dítě bude?“
A ruka Hospodinova byla s ním.

Lk 1,66
Ne jenom chlebem bude člověk živ,
ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

Mt 4,4
Cesta lenocha je zarostlá trním,
kdežto stezka přímých je upravená.

Pr 15,19
Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával
a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš,
vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“

Jan 21,18
Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.

Zj 2,25
Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek,
některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

Mt 13,8
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!"

Jan 20,19
když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho
a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Sk 2,6
Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá.

Mk 4,24
Oblak jim ho zastřel.

Sk 1,9
Na ovoci se pozná, kdo pěstoval strom;
na slovech se projeví smýšlení lidského srdce.

Sir 27,6
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům
hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem,
jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.

Iz 25,6
Je lépe mít málo a bát se Hospodina,
než mít velký poklad a s ním neklid.

Pr 15,16
Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto,
protože byli jako ovce bez pastýře.
I začal je učit mnohým věcem.

Mk 6,34
Vložím do vás svého ducha a oživnete.

Ez 37,14
Dám ti klíče království nebeského,
a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi,
a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.

Mt 16,19
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil
a otvíral nám Písma?“

Lk 24,32
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neodstoupí.

Iz 54,10
Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti,
a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

Sk 2,24
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.

Mt 28,6
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán,
a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.

Sk 2,23
Ježíš věděl, že přišla jeho hodina,
aby z tohoto světa šel k Otci;
miloval své, kteří jsou ve světě,
a prokázal svou lásku k nim až do konce.

Jan 13,1
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem!
Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho,
rovněž tak její obyvatelé pomřou.
Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.

Iz 51,6
Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona;
toho přinutili, aby nesl jeho kříž.

Mt 27,32
Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku.
Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?

Mt 26,40
Voda uhasí planoucí oheň
a milosrdenství usmíří hříchy.

Sir 3,30
Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.
Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat.
Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu.
Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha.

Iz 35,1-2
Hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.

Lk 1,53
I řekl Bůh: „Buď světlo!“
A bylo světlo.

Gn 1,3
Určitě se postarám o tvé dobro
a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek,
jejž nelze pro množství sečíst.

Gn 32,13
Ježíš se k nim obrátil a řekl:
„Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte!
Plačte nad sebou a nad svými dětmi"

Lk 23,28
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Iz 49,15
Na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem!

2Kor 5,20
Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci.

Jon 2,1
Kéž bys jen chodil po cestě dobrých
a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.

Pr 2,20
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma,
i noc kolem mne se stane světlem.
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.

Zl 139,11-12
Hospodinu vzdejte chválu při citeře,
zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.

Zl 33,2
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

Lk 10,20
Teď mi však Hospodin, můj Bůh,
dal ode všech okolních nepřátel odpočinutí,
nehrozí mi protivník ani žádná zlá událost.
Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu Hospodina, svého Boha.

1Kral 5,18-19
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mt 6,21
A kdo závodí, nedostane cenu,
nezávodí-li podle pravidel.

2Tim 2,5
Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
Rozhazuje kroupy jako sousta chleba , kdo odolá jeho mrazu?
Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody.

Zl 147,16-18
Snáze projde velbloud uchem jehly,
než aby bohatý vešel do Božího království.

Mk 10,25
Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro,
vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Iz 48,10
Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.
Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Zl 147,10-11
Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je
a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
Nemějte tedy starost a neříkejte:
Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

Mt 6,30-31
Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh
– tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.

1Pt 4,11
„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě
za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu
a za světlo pronárodům,abys otvíral slepé oči,
abys vyváděl vězně ze žaláře,
z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

Iz 42,6-7
„Všechna díla Hospodinova jsou velmi krásná
a na jeho rozkaz se všechno děje v pravý čas.“
Nelze říkat: „Nač je toto a k čemu zas ono?“
V pravý čas se na to vše dozvíme odpověď.

Sir 39,16
Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět,
na co vy hledíte, ale neviděli;
a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.

Lk 10,24
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?
Pověz, víš-li něco rozumného o tom.

Job 38,4
Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?
Vody tuhnou na kámen.

Job 38,29-30
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa
i to děťátko položené do jeslí.

Lk 2,16
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři:
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lk 2,15
Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Noci tam již nebude
a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na

Zj 22,4-5
Víte přece, co znamená tento čas:
už nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže,
než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
Noc pokročila, den se přiblížil.

Rim 13,11-12
Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo
a trochu si odpočiňte!“
Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí,
a neměli ani čas se najíst.

Mk 6,31
V ten čas řekl Ježíš:
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země,
že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými,
a zjevil jsi je maličkým."

Mt 11,25
Kdo se napije starého, nechce nové;
řekne: ‚Staré je lepší.‘

Lk 5,39
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh,
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Iz 1,18
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

1Kor 13,12
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Zl 121,1


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář