katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   681-690  700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Mt 25,34
Zastrašování a povýšenost připraví člověka o bohatství,
tak zpustne dům pyšného.

Sir 21,4
Jan byl svíce hořící a zářící,
a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.

Jan 5,35
Jak si vážím divů , které konáš, Bože!
Nesmírný je jejich počet,
sčetl bych je, ale je jich víc než písku.

Zl 139,17
Já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti,
a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože!

Zl 43,4
Ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho stromy,
neboť Hospodin vykoupí Jákoba.

Iz 44,23
Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu,
kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

Jan 5,25
Vy však jste "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu", abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1Pt 2,6
Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš,
a zase tě přivedu do této země.
Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“

Gn 28,15
Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“
V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.

Jan 19,27
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   681-690  700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář