katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   861-870  880  
Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je
a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
Nemějte tedy starost a neříkejte:
Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

Mt 6,30-31
Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh
– tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.

1Pt 4,11
„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě
za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu
a za světlo pronárodům,abys otvíral slepé oči,
abys vyváděl vězně ze žaláře,
z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

Iz 42,6-7
„Všechna díla Hospodinova jsou velmi krásná
a na jeho rozkaz se všechno děje v pravý čas.“
Nelze říkat: „Nač je toto a k čemu zas ono?“
V pravý čas se na to vše dozvíme odpověď.

Sir 39,16
Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět,
na co vy hledíte, ale neviděli;
a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.

Lk 10,24
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?
Pověz, víš-li něco rozumného o tom.

Job 38,4
Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?
Vody tuhnou na kámen.

Job 38,29-30
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa
i to děťátko položené do jeslí.

Lk 2,16
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři:
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lk 2,15
Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Noci tam již nebude
a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na

Zj 22,4-5
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   861-870  880  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář