katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   821-830  840   850   860   870   880   890  
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

Mt 28,19
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání,
a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘
Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

Lk 3,8
‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘
Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž.
Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.

Mt 21,28
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!
Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to,
co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost.

Mt 23,23
Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil?
Kdo shrnul v odměrku všechen prach země
a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách?

Iz 40,12
Ten, který přijal pět hřiven,
ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.

Mt 25,16
Všichni ... říkali: „Čím toto dítě bude?“
A ruka Hospodinova byla s ním.

Lk 1,66
Ne jenom chlebem bude člověk živ,
ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

Mt 4,4
Cesta lenocha je zarostlá trním,
kdežto stezka přímých je upravená.

Pr 15,19
Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával
a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš,
vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“

Jan 21,18
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   821-830  840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář